HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Hoạt động NCKH của sinh viên
Chủ nhật, 10/09/2017 - 3:44

THÔNG BÁO V/v: Gia hạn đăng ký tham gia viết công trình NCKH dự thi các cấp Năm học 2017-2018

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

KHOA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

––––––––––––––––––––––––

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

 

   Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2017

 

 

THÔNG BÁO

V/v: Gia hạn đăng ký tham gia viết công trình NCKH dự thi các cấp

Năm học 2017-2018

 

          Thực hiện kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên năm học 2017-2018 của Khoa Tài chính doanh nghiệp, với mục đích tạo điều kiện cho sinh viên có thêm thời gian thu thập tài liệu, nghiên cứu tổng quan về đề tài nghiên cứu lựa chọn, Ban chủ nhiệm Khoa TCDN quyết định gia hạn thêm thời gian cho sinh viên đăng ký đề tài NCKH dự thi cấp Khoa năm học 2017-2018, cụ thể thời gian đăng ký đề tài và nộp đề cương về Văn phòng Khoa TCDN chậm nhất là ngày 25/09/2017.

Sau ngày 25/09/2017, Hội đồng Khoa học của Khoa sẽ họp xét duyệt đề cương và trình Giám đốc Học viện Tài chính ra quyết định giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cho sinh viên năm học 2017-2018.

 

 

                                                                                     TM/ BCN KHOA TCDN

Phó Trưởng khoa

 

 

           PGS.TS.Vũ Văn Ninh

 

MẪU ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC DỰ THI

NĂM HỌC 2017-2018

 

 1. Họ và tên sinh viên: (Theo quy định hiện hành, mỗi đề tài không quá 05 sinh viên thực hiện, trong đó phải xác định một sinh viên chịu trách nhiệm chính; mỗi sinh viên tham gia không vượt quá một (01) đề tài nghiên cứu/01 năm học).
 2.  Lớp: (ghi theo lớp niên chế)
 3. Khoa:
 4. Số điện thoại liên hệ:                       Email:
 5. Kết quả phân loại học tập 2 kỳ gần nhất:
 6. Số lượng bài báo đã đăng (nội san, kỷ yếu HTKH…):
 7. Số lượng công trình NCKH SVđã từng tham gia (nếu có)
 8. Giáo viên hướng dẫn:
 9. Tên đề tài:
 10.  Nội dung của đề cương nghiên cứu đề tài:

a. Lý do chọn đề tài nghiên cứu.

 1. Mục đích nghiên cứu và ý nghĩa khoa học của đề tài.
 2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài.
 3. Phương pháp nghiên cứu đề tài
 4. Tổng quan về tình hình nghiên cứu đề tài.

f. Kết cấu của đề tài.

 

Xác nhận của giáo viên hướng dẫn                          Sinh viên thực hiện

(Ký tên)                                                          (Ký tên)

Số lần đọc: 1