ẢNH HOẠT ĐỘNG
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Thông báo
Thứ sáu, 18/08/2023 - 13:40

Thông báo về việc đăng ký tham gia viết công trình NCKH dự thi các cấp năm học 2023-2024

THÔNG BÁO

V/v: Đăng ký tham gia viết công trình NCKH dự thi các cấp
Năm học 2023-2024

Thực hiện kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên năm học 2023-2024 của Khoa Tài chính doanh nghiệp, Ban chủ nhiệm Khoa giới thiệu tới toàn thể các sinh viên đang học tập tại Khoa Tài chính doanh nghiệp danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học gợi ý để các sinh viên chủ động lựa chọn đề tài và đăng ký tham gia thực hiện (có danh mục kèm theo).

Sau khi sinh viên lựa chọn được đề tài phù hợp để tham gia nghiên cứu, sinh viên/nhóm sinh viên phải lập đề cương nghiên cứu của đề tài (theo mẫu đính kèm). Sau đó, sinh viên sẽ chủ động liên hệ với giáo viên giới thiệu đề tài để chỉnh sửa đề cương cho hoàn thiện và gửi đề cương về Văn phòng Khoa TCDN, đồng thời gửi qua Email cho Khoa:

- Địa chỉ email của Khoa là: khoatcdn@hvtc.edu.vn

- Thời hạn gửi đề cương: Chậm nhất là ngày 30/08/2023

Sau thời hạn trên, Hội đồng Khoa học của Khoa sẽ họp xét duyệt đề cương và trình Giám đốc Học viện Tài chính ra quyết định giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cho sinh viên.

 

TRƯỞNG KHOA

Đã ký

 

PGS.TS. Vũ Văn Ninh

 

MẪU ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC DỰ THI
NĂM HỌC 2023-2024

 

1. Họ và tên sinh viên: (Theo quy định hiện hành, mỗi đề tài không quá 05 sinh viên thực hiện, trong đó phải xác định một sinh viên chịu trách nhiệm chính; mỗi sinh viên tham gia không vượt quá một (01) đề tài nghiên cứu/01 năm học).

2. Lớp: (ghi theo lớp niên chế)

3. Khoa:

4. Số điện thoại liên hệ:                      Email:

5. Kết quả phân loại học tập 2 kỳ gần nhất:

6. Số lượng bài báo đã đăng (nội san, kỷ yếu HTKH…):

7. Số lượng công trình NCKH SVđã từng tham gia (nếu có)

8. Giáo viên hướng dẫn:

9. Tên đề tài:

10. Nội dung của đề cương nghiên cứu đề tài:

a. Lý do chọn đề tài nghiên cứu.

b. Tổng quan về tình hình nghiên cứu đề tài.

c. Mục đích nghiên cứu và ý

d. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài.

e. Phương pháp nghiên cứu đề tài

f. Kết cấu của đề tài.

 

Xác nhận của giáo viên hướng dẫn                           Sinh viên thực hiện

(Ký tên)                                                          (Ký tên)

Số lần đọc: 201
Trang 1/4