HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Cán bộ - Giáo viên
Thứ ba, 22/04/2014 - 23:16

Ths. Đào Hồng Nhung - Bộ môn Phân tích tài chính doanh nghiệp

LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN

(CURRICULUM VITAE)

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN (PERSONAL INFORMATION):

1. Họ và tên : ĐÀO HỒNG NHUNG

2. Giới tính : NỮ

3. Ngày sinh (Date of Birth): 05 THÁNG 07 NĂM 1987

4. Quốc tịch (Nationality):Việt Nam

5. Địa chỉ (Address): CẦU GIẤY, HÀ NỘI

6. Cơ quan công tác: HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

7. Điện thoại (Tel):  043.8385.509 (Máy lẻ 101)

8. Hòm thư điện tử (Email) : NHUNGPTTC@GMAIL.COM

9. Học vị (Education level): THẠC SĨ

10. Học hàm:

B. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (EDUCATION AND TRAINING) :

2.1. Quá trình đào tạo

Năm tốt nghiệp

Bậc đào tạo

Chuyên ngành đào tạo

Cơ sở đào tạo

2009

Đại học

Tài chính ngân hàng

Học viện Tài chính

2011

Cao học

Tài chinh ngân hàng

Học viện Tài chính

2017

Tiến sĩ

Tài chính

RMIT University, Australia

 

(Học tập bồi dưỡng trong nước, ở nước ngoài: Thời gian, địa điểm, cấp học )

C. KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY (TEACHING ACTIVITIES)

(Liệt kê những khóa học đã tham gia giảng dạy chủ yếu trong và ngoài học viện, các doanh nghiệp, các tổ chức…)

Thời gian

Tên môn học

Bậc đào tạo

Cơ sở đào tạo

2009 - nay

Phân tích Tài chính

Đại học

Học viện Tài chính

2009-2012

Phân tích hoạt động kinh doanh

Đại học

Đại học Công đoàn

Viện Đại học mở

 

D. KINH NGHIỆM QUẢN LÝ (ADMINISTRATION ACTIVITIES)

(Có tham gia hoạt động quản lý nào, có tham gia công tác đoàn thể hay không)

E. CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN KHÁC (OTHER ACTIVITIES)

Thành viên nhóm hỗ trợ nghiên cứu cho giáo sư tại RMIT University

F. CÁC ẤN PHẨM VÀ NGHIÊN CỨU (PUBLICATIONS & RESEARCH)

1. Giáo trình, sách đã viết:

Năm xuất bản

Tên sách

Mức độ tham gia

(là chủ biên, là đồng tác giả, tham gia viết một phần)

Nơi xuất bản

2009

Phân tích Tài chính doanh nghiệp – Lý thuyết và thực hành

Tham gia

NXB Tài chính

2010

Bài tập thực hành phân tích tài chính doanh nghiệp

Tham gia

NXB Tài chính

2010

Đọc và Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

Tham gia

NXB Tài chính

2013

Quản trị rủi ro tài chính trong các tập đoàn kinh tế nhà nước lý luận – Thực tiễn

 Tham gia

NXB Tài chính

2. Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước

Năm công bố

Tên bài báo

Tên, số tạp chí công bố, trang tạp chí

Mức độ tham gia

(là tác giả/đồng tác giả)

2011

Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tài chính trong các tập đoàn kinh tế ở Việt Nam

Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán (số tháng 12/2011)

Tác giả

3. Các báo cáo hội nghị, hội thảo trong nước, nước ngoài

4. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp

Thời gian thực hiện

Tên chương trình, đề tài

Cấp quản lý đề tài

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu/chưa nghiệm thu)

2011

Đổi mới phương pháp dạy học môn học Phân tích tài chính doanh nghiệp theo học chế tín chỉ

Cơ sở

Tham gia

Đã nghiệm thu

2012

Quản trị rủi ro tài chính tại các tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam hiện nay – Thực trạng và giải pháp

 Bộ Tài chính

Tham gia

Đã nghiệm thu

                   

 

G. NGOẠI NGỮ (FOREIGN LANGUAGES): Tiếng Anh

F. HƯỚNG NGHÊN CỨU KHOA HỌC TRONG THỜI GIAN TỚI

Tập trung chuyên sâu về: Phân tích tài chính, quản trị tài chính doanh nghiệp, thị trường tài chính, đặc biệt là việc áp dụng phân tích định lượng và các mô hình kinh tế lượng trong phân tích tài chính.

Đề tài đang nghiên cứu: Đánh giá tác động của Mô hình hợp tác giữa Nhà nước và doanh nghiệp (thông qua các dự án BOT, BTO, RBOT. ROT….) đến tài chính doanh nghiệp

Hà nội, ngày 04/04/2014

 

ThS. Đào Hồng Nhung

                                                                            

 

Số lần đọc: 3111