HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Cán bộ - Giáo viên
Thứ ba, 22/04/2014 - 23:18

Ths. Phạm Thị Quyên - Bộ môn Phân tích tài chính doanh nghiệp

LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN

(CURRICULUM VITAE)

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN (PERSONAL INFORMATION):

1. Họ và tên (Full name):

2. Giới tính (Sex):

3. Ngày sinh (Date of Birth):

4. Quốc tịch (Nationality):

5. Địa chỉ (Address):

6. Cơ quan công tác:

7. Điện thoại (Tel):

8. Hòm thư điện tử (Email) :

9. Học vị (Education level):

Phạm Thị Quyên

Nữ

13/12/1968

Việt Nam

Từ Liêm, Hà Nội

Khoa Tài chính doanh nghiệp, Học viện Tài chính

043.8385.509 (Máy lẻ 101)

quyenhvtc@yahoo.com.vn

Thạc sĩ

B. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (EDUCATION AND TRAINING) :

(Học tập bồi dưỡng trong nước, ở nước ngoài: Thời gian, địa điểm, cấp học )

·        1985 – 1989: Học đại học tại Trường ĐH Tài chính – kế toán

·        Năm 1994: Tham gia khóa đào tạo Phân tích dự án và thẩm định Dự án đầu tư tại Trung tâm đào tạo Pháp –Việt  ( CFVG)

·        1996 – 1999: Học thạc sĩ tại Trường ĐH Tài chính – Kế toán

·        Năm 1998: Tham gia khóa đào tạo Phân tích dự án và thẩm định Dự án đầu tư tại Trung tâm đào tạo Pháp –Việt  ( CFVG)

·        2012 – nay: NCS tại Học viện Tài chính

C. KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY (TEACHING ACTIVITIES)

(Liệt kê những khóa học đã tham gia giảng dạy chủ yếu trong và ngoài học viện, các doanh nghiệp, các tổ chức…)

Từ  11/1989 đến nay tham gia giảng dạy môn hoc Phân tích hoạt động kinh tế và Phân tích TCDN tại Học viện Tài chính; tham gia giảng dạy các lớp bồi dưỡng kế toán trưởng, bồi dưỡng cán bộ thuế, ôn thi kiểm toán viên hành nghề, kiểm toán viên nhà nước, lớp bồi dưỡng cán bộ tín dụng của Ngân hàng.

D. KINH NGHIỆM QUẢN LÝ (ADMINISTRATION ACTIVITIES)

(Có tham gia hoạt động quản lý nào, có tham gia công tác đoàn thể hay không)

E. CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN KHÁC (OTHER ACTIVITIES)

(Kể tên các công việc chuyên môn khác đã tham gia chẳng hạn như: Tham gia thẩm định tài chính dự án đầu tư. Tham gia tư vấn về tài chính – kế toán cho các doanh nghiệp. Tham gia công tác kiểm soát nội bộ cho các doanh nghiệp)

F. CÁC ẤN PHẨM VÀ NGHIÊN CỨU (PUBLICATIONS & RESEARCH)

(Nêu đầy đủ các ấn phẩm đã biên soạn, tham gia biên soạn, các bài báo đã viết, các đề tài nghiên cứu các cấp (chủ nhiệm hoặc tham gia),

- Đã viết 13 bài báo đăng trên tạp chí;

- Tham gia 02 đề tài cấp bộ và 01 đề tài cấp học viện;

- Đồng chủ nhiệm 01 đề tài cấp học viện;

- Chủ nhiệm 01 đề tài cấp học viện;

- Tham gia 02 giáo trình và 03 sách chuyên khảo.

G. NGOẠI NGỮ (FOREIGN LANGUAGES):

- Anh C

- Nga B

F. HƯỚNG NGHÊN CỨU KHOA HỌC TRONG THỜI GIAN TỚI

Thứ nhất, Tiếp tục nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn về tài chính, kế toán, phân tích tài chính doanh nghiệp, phân tích kinh tế nhằm củng cố, bổ sung và hoàn thiện thêm cơ sở lý luận, đánh giá thực trạng, đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao việc công khai, minh bạch tình hình tài chính tại các doanh nghiệp, của các đơn vị sự nghiệp…

Thứ hai, Tham gia các hoạt động nghiên cứu như biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ việc đổi mới nội dung chương trình đào tạo của Học viện,

Thứ ba, Tích cực tham gia hướng dẫn sinh viên thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, luận văn.

 

Hà Nội, ngày 01/04/2014

GV: Phạm Thị Quyên

                                                                                                                       

 

 

Số lần đọc: 3431