ẢNH HOẠT ĐỘNG
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Thông báo
Thứ hai, 19/08/2019 - 20:54

Thông báo Đăng ký tham gia viết công trình NCKH dự thi các cấp Năm học 2019-2020

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

KHOA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

––––––––––––––––––––––––

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

 

   Hà Nội, ngày  19 tháng 08 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v: Đăng ký tham gia viết công trình NCKH dự thi các cấp

Năm học 2019-2020

 

Thực hiện kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên năm học 2019-2020 của Khoa Tài chính doanh nghiệp, Ban chủ nhiệm Khoa giới thiệu tới toàn thể các sinh viên đang học tập tại Khoa Tài chính doanh nghiệp danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học gợi ý để các sinh viên chủ động lựa chọn đề tài và đăng ký tham gia thực hiện (có danh mục kèm theo).

Sau khi sinh viên lựa chọn được đề tài phù hợp để tham gia nghiên cứu, sinh viên phải chủ động lập đề cương nghiên cứu của đề tài (theo mẫu đính kèm). Sau đó, sinh viên sẽ trực tiếp liên hệ với giáo viên giới thiệu đề tài để chỉnh sửa đề cương cho hoàn thiện và nộp đề cương về Văn phòng khoa TCDN chậm nhất là ngày 10/09/2019

Hội đồng Khoa học của Khoa sẽ họp xét duyệt đề cương và trình Giám đốc Học viện Tài chính ra quyết định giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cho sinh viên.

+ Thời gian tiến hành thực hiện NCKH sẽ bắt đầu từ tháng 10/2019 đến 30/03/2020.

+ Thời gian tổ chức chấm công trình cấp Khoa dự kiến từ 01/04/2020 đến 10/04/2020

                                                                                        TM/ BCN KHOA TCDN

                                                                                            Phó Trưởng khoa

 

 

   PGS.TS.Vũ Văn Ninh

 

---------------------------

MẪU ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC DỰ THI

NĂM HỌC 2019-2020

1.Họ và tên sinh viên: (Theo quy định hiện hành, mỗi đề tài không quá 05 sinh viên thực hiện, trong đó phải xác định một sinh viên chịu trách nhiệm chính; mỗi sinh viên tham gia không vượt quá một (01) đề tài nghiên cứu/01 năm học).

2.Lớp: (ghi theo lớp niên chế)

3.Khoa:

4.Số điện thoại liên hệ:                           Email:

5.Kết quả phân loại học tập 2 kỳ gần nhất:

6.Số lượng bài báo đã đăng (nội san, kỷ yếu HTKH…):

7.Số lượng công trình NCKH SVđã từng tham gia (nếu có)

8.Giáo viên hướng dẫn:

9.Tên đề tài:

10.Nội dung của đề cương nghiên cứu đề tài:

a. Lý do chọn đề tài nghiên cứu.

b.Mục đích nghiên cứu và ý nghĩa khoa học của đề tài.

c.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài.

d.Phương pháp nghiên cứu đề tài

e.Tổng quan về tình hình nghiên cứu đề tài.

f. Kết cấu của đề tài.

 

            Xác nhận của giáo viên hướng dẫn                                Sinh viên thực hiện

         (Ký tên)                                                                  (Ký tên)

 

------------------------------------

TỔNG HỢP DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN NĂM HỌC 2019- 2020

Tên đề tài

Giáo viên hướng dẫn

Định mức tín nhiệm trái phiếu DN ở Việt Nam

TS. Diêm Thị Thanh Hải

Vai trò của trường ĐH đối với khởi nghiệp sinh viên: trường hợp nghiên cứu tại Học viện Tài chính

TS. Diêm Thị Thanh Hải

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư trong lĩnh vực xây dựng ở Việt Nam

PGS.,TS Nguyễn Thị Hà

Sử dụng sản phẩm tài chính phái sinh để bảo hiểm rủi ro trong các DN xuất nhập khẩu ở Việt Nam.

PGS.,TS Nguyễn Thị Hà

Giải pháp tài chính nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam

PGS.,TS Đoàn Hương Quỳnh

Chính sách tài chính thúc đẩy các DN đầu tư bảo vệ môi trường ở Việt Nam

PGS.,TS Đoàn Hương Quỳnh

Quản trị vốn tồn kho trong các DN ngành xây dựng niêm yết ở Việt Nam

PGS.,TS Đoàn Hương Quỳnh

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động kinh doanh của các DN dược phẩm niêm yết ở Việt Nam.

TS. Ngô Thị Kim Hòa

Tác động của năng lực tài chính tới tăng trưởng bền vững trong các DN xây dựng niêm yết ơ VN

TS. Phạm Thị Vân Anh

Nguồn nhân lực tại các DNNVV ở Việt Nam

TS. Phạm Thị Vân Anh

Vai trò của chất lượng lao động đối với việc thu hút đầu tư nước ngoài"

ThS. Hoàng Phương Anh

Phát triển trái phiếu DN xanh

TS. Bạch Thị Thanh Hà

Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh các DN Dược niêm yết ở Việt Nam

TS. Nguyễn Thị Bảo Hiền

Quản trị tinh gọn trong các DN ngành (dệt may, dược phẩm, thủy sản, xây dựng, giao thông….) ở Việt Nam

ThS. Hồ Quỳnh Anh

Đánh giá tác động của các nhân tố đến rủi ro phá sản trong các DN niêm yết ngành xây dựng

TS. Đặng Phương Mai

Tác động của quản trị vốn lưu động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các DN ngành thuỷ sản ở Việt Nam

TS. Đặng Phương Mai

Khảo sát sự hài lòng của sinh viên HVTC đối với thư viện của nhà trường

TS. Bùi Hà Linh

Ảnh hưởng của tự học đến kết quả học tập của sinh viên HVTC.

PGS.TS.Phạm Thị Thanh Hòa

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động cơ học tập của sinh viên HVTC.

PGS.TS.Phạm Thị Thanh Hòa

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các DN niêm yết.

PGS.TS.Phạm Thị Thanh Hòa

Năng lực tài chính của các DN ngành thủy sản Việt Nam

PGS.TS.Vũ Văn Ninh

Huy động vốn từ phát hành trái phiếu của các DN bất động sản Việt Nam – Thực trạng và giải pháp

PGS.TS.Vũ Văn Ninh

Giải pháp hoàn thiện tiêu chuẩn thẩm định giá DN- TCTĐG 12

TS.Nguyễn Minh Hoàng

 

Giải pháp hoàn thiện tiêu chuẩn thẩm định giá tài sản vô hình- TCTĐG 13

TS.Nguyễn Minh Hoàng

 

Giải pháp đẩy mạnh hoạt động của các tổ chức hỗ trợ thị trường BĐS Việt Nam hiện nay

TS.Nguyễn Hồ Phi Hà

 

Hoàn thiện phương pháp so sánh trực tiếp trong thẩm định giá trị đất đai ở Việt Nam hiện nay

TS.Nguyễn Hồ Phi Hà

 

Hoạt động môi giới BĐS tại các sàn giao dịch BĐS ở Việt Nam hiện nay.

TS.Trần Thị Thanh Hà

 

Định giá đất ở Việt Nam- Thực trạng và giải pháp.

TS.Trần Thị Thanh Hà

 

Hoàn thiện phương pháp định giá BĐS thế chấp tại các NHTM Việt Nam

Ths.Vũ Thị Lan Nhung

 

Hoàn thiện phương pháp giá trị tài sản thuần trong thẩm định giá trị DN ở Việt Nam

Ths.Vũ Thị Lan Nhung

 

Cách tiếp cận thu nhập trong thẩm định giá BĐS ở Việt Nam hiện nay

Ths.Lâm Thị Thanh Huyền

 

Cách tiếp cận thị trường trong thẩm định giá DN ở Việt Nam hiện nay

Ths.Lâm Thị Thanh Huyền

 

Phân tích khả năng sinh lợi của các DN niêm yết ngành Vật liệu xây dựng, BĐS…

PGS.,TS. Nghiêm Thị Thà

Phân tích tình hình tăng trưởng của các DN niêm yết ngành Vật liệu xây dựng, BĐS…

PGS.,TS. Nghiêm Thị Thà

Mô hình quản lý vốn nhà nước đầu tư vào DNtrong tiến trình tái cấu trúc DN nhà nước ở Việt Nam 

PGS.,TS.Bùi Văn Vần

Thoái vốn nhà nước đầu tư tạiDNở Việt Nam - Thực trạng vàgiải pháp

PGS.,TS.Bùi Văn Vần

Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh các DN thép niêm yết ở Việt Nam

TS Phạm Thị Quyên

Phân tích khả năng sinh lời của các DN thủy sản niêm yết ở Việt Nam

TS Phạm Thị Quyên

Hoàn thiện phương pháp phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại các DN Than niêm yết ở Việt nam

TS Nguyễn Thị Thanh

Chính sách tài chính nhằm mục tiêu giảm nghèo bền vững ở nước ta hiện nay

TS Nguyễn Thị Thanh

Nâng cao hiệu quả huy động vốn ở các ngân hàng thương mại cổ phần

TS Hồ Thị Thu Hương

Đẩy mạnh tái cơ cấu các DNNN ngành Giao Thông vận tải ở Việt nam

TS Trần Đức Trung

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của các DN dệt may Việt Nam

Ths Hoàng Thị Thu Hường

Phân tích mối quan hệ giữa cấu trúc sở hữu và mức độ chấp nhận rủi ro của các DN niêm yết tại Việt Nam

TS Đào Hồng Nhung

Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại các công ty Giấy tại Việt nam

Ths Nguyễn Thành Đạt

Phân tích chất lượng tăng trưởng của các DN logistic tại Việt nam

Ths Nguyễn Thành Đạt

Giải pháp phát triển dịch vụ hỗ trợ DN công nghệ thông tin ở Việt Nam

Ths Vũ Đức Kiên

Các nhân tố ảnh hưởng đến tính thanh khoản của các công ty Thép niêm yết trên TTCK Việt nam

Ths Nguyễn Hữu Tân

Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc nhóm của sinh viên các trường đại học

Ths Nguyễn Hữu Tân

Giải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

TS Lương Quang Hiển

 

Số lần đọc: 11