HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Hoạt động NCKH của giảng viên
Thứ hai, 26/10/2015 - 6:9

THÔNG BÁO CỦA KHOA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VỀ TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC GIÁO VIÊN 2016

Học viện Tài chính

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa TCDN

 

Độc lập  - Tự do – Hạnh Phúc

Số:12-TB/BCNK

 

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2015

 

THÔNG BÁO CỦA BAN CHỦ NHIỆM KHOA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

V/V TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC GIÁO VIÊN NĂM 2016

 

Kính gửi: - Các thành viên Hội đồng khoa học khoa

                - Trưởng các bộ môn thuộc khoa TCDN

                - Toàn bộ giáo viên các bộ môn thuộc khoa TCDN

 

   Thực hiện Kế hoạch NCKH năm học 2015-2016 đã được Học viện giao, BCN khoa TCDN tổ chức Hội thảo khoa học giáo viên với chủ đề “Giám sát tài chính của Nhà nước đối với doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nhà nước ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp”. Thời gian dự kiến: cuối tháng 12/2015. Thành phần tham gia: Toàn bộ giáo viên khoa TCDN; các NCS đang sinh hoạt tại các bộ môn trong khoa TCDN; các tác giả có bài viết tham gia hội thảo và đại biểu mời trong và ngoài học viện.

    Để hội thảo được tổ chức thành công, BCN khoa yêu cầu các TrưởngBộ môn thông báo cho giáo viên của bộ môn và các NCS đang sinh hoạt chuyên môn tại bộ môn - nghiên cứu kỹ đề cương hội thảo (đính kèm Thông báo đăng trên Website của khoa TCDN) lựa chọn, đăng ký nội dung viết bài cho Ban Tổ chức hội thảo qua đ/c Quỳnh theo địa chỉ Email: quynhdh75tcdn@yahoo.com.

   Ban Tổ chức hội thảo không hạn chế số bài viết của mỗi tác giả; tuy nhiên,để nâng cao chất lượng các bài viết và hội thảo, các tác giả nên viết bài theo từng vấn đề nhỏ, đi sâu, thay vì viết nhiều vấn đề trong cùng 1 bài, dễ dàn trải, thiếu chiều sâu.

   Quy định bài viết đăng kỷ yếu:Để thuận tiện cho việc biên tập, đảm bảo thời gian tổ chức hội thảo theo kế hoạch, BCN khoa quy định thống nhất các bài viết cho hội thảo sử dụng phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, chế độ dãn dòng 1,5 lines. Bài viết cần ghi rõ họ tên tác giả, đơn vị công tác và phải đ­ược đánh máy rõ ràng,dài không quá 10 trang giấy khổ A4, gửi vào địa chỉ email: khoatcdn@gmail.com

     Thời gian nộp bài viết: Hạn cuối cùng là ngày 30 tháng 11 năm 2015

       Mọi vấn đề  vướng mắc (nếu có) xin liên hệ với đ/c Vần theo số điện thoại: 0983094550 hoặc trao đổi qua địa chỉ mail: vantcdn@gmail.com.

  • Trân trọng cảm ơn !

TM. Ban Tổ chức hội thảo

                                                                                                                              Trưởng khoa

 

 

 

    PGS,TS. Bùi Văn Vần

 

http://www.get.edu.vn/upload/taichinh.jpg
Số lần đọc: 3