HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Hoạt động NCKH của giảng viên
Thứ năm, 23/02/2017 - 22:34

THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC GIÁO VIÊN NĂM 2017

Học viện Tài chính

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa TCDN

 

Độc lập - Tự do – Hạnh Phúc

Số: 13-TB/BCNK

 

 

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2017

 

THÔNG BÁO CỦA BAN CHỦ NHIỆM KHOA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

V/V TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC GIÁO VIÊN NĂM 2017

 

Kính gửi: - Các thành viên Hội đồng khoa học khoa

                  - Trưởng các Bộ môn thuộc Khoa TCDN

                  - Toàn bộ giáo viên khoa TCDN

                  -Các NCS đang sinh hoạt chuyên môn tại các Bộ môn thuộc khoa TCDN

 

Thực hiện Kế hoạch NCKH năm 2017 đã được Học viện phê duyệt, BCN khoa TCDN tổ chức Hội thảo khoa học giáo viên với chủ đề “Xác định giá trị doanh nghiệp - Từ lý luận đến thực tiễn”. Thời gian dự kiến: cuối tháng 04/2017. Thành phần tham gia: Toàn bộ giáo viên khoa TCDN; các NCS đang sinh hoạt chuyên môn tại các Bộ môn trong khoa TCDN; các tác giả có bài viết tham gia hội thảo; các đại biểu mời trong và ngoài Học viện.

Để hội thảo được tổ chức thành công, BCN khoa yêu cầu Trưởng các Bộ môn thông báo cho giáo viên của Bộ môn và các NCS đang sinh hoạt chuyên môn tại Bộ môn - nghiên cứu kỹ đề cương hội thảo (đính kèm Thông báo đăng trên Website của khoa TCDN), lựa chọn, đăng ký nội dung viết bài với Ban Tổ chức hội thảo theo địa chỉ Email: khoatcdn@gmail.com.

Ban Tổ chức hội thảo không hạn chế số bài viết của mỗi tác giả. Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng bài viết và hội thảo, các tác giả nên viết bài theo từng vấn đề nhỏ, đi sâu, thay vì viết nhiều vấn đề trong cùng 1 bài, dễ dàn trải và thiếu chiều sâu.

Quy định bài viết đăng kỷ yếu Hội thảo: Để thuận lợi cho việc biên tập Kỷ yếu, đảm bảo thời gian tổ chức hội thảo theo kế hoạch, Ban Tổ chức hội thảo thống nhất quy định các bài viết cho hội thảo sử dụng phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, chế độ dãn dòng 1,5 lines. Bài viết cần ghi rõ họ tên tác giả, đơn vị công tác và phải đ­ược đánh máy rõ ràng, dài không quá 10 trang khổ A4, gửi vào địa chỉ email: khoatcdn@gmail.com. Thời gian nộp bài viết: Hạn cuối cùng là ngày 31 tháng 03 năm 2017

Mọi vấn đề vướng mắc (nếu có) xin liên hệ với đ/c Vần theo số điện thoại: 0983094550 hoặc trao đổi qua địa chỉ mail: vantcdn@gmail.com.

  • Trân trọng cảm ơn !

TM. Ban chủ nhiệm khoa

Trưởng khoa

 

 

 

PGS,TS. Bùi Văn Vần

 

Số lần đọc: 6