HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Hoạt động NCKH của giảng viên
Thứ hai, 26/10/2015 - 6:14

ĐỀ CƯƠNG HỘI THẢO KHOA HỌC GIÁO VIÊN NĂM 2016. KHOA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Chủ đề: “Giám sát tài chính của Nhà nước đối với doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nhà nước ở Việt Nam –Thực trạng và giải pháp”.

I. LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀGIÁM SÁT TÀI CHÍNH CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NHÀ NƯỚC.

 1. Tổng quan về doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và DN có vốn đầu tư nhà nước (VĐTNN).
  1. Khái niệm, đặc điểm DNNN vàDN có VĐTNN
  2. Phân loại DNNN và DN có VĐTNN
  3. Vai tròvà xu hướng phát triển của DNNN và DN có VĐTNN trong nền kinh tế.
 2. Giám sát tài chính của nhà nước đối với DNNN vàDNcóVĐTNN
  1. Khái niệm, sự cần thiết khách quan phải thực hiện giám sát tài chính của nhà nước đối với DNNN và DN có VĐTNN.
  2. Nội dung giám sát tài chính ..
  3. Tiêu chí giám sát tài chính ..
  4. Các phương thức giám sát tài chính ..
  5. Chủ thể giám sát tài chính ..
  6. Tổ chức bộ máy giám sát tài chính ..
  7. V.v

1.3Kinh nghiệm quốc tế về giám sát tài chính của nhà nước đối với DNNN &DN cóVĐTNN và những bài học rút ra đối với Việt Nam.

1.3.1 Kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới về giám sát tài chính đối với DNNN và DN có VĐTNN

1.3.2 Những bài học rút ra đối với Việt Nam trong việc thực hiện giám sát tài chính của nhà nước đối với DNNN và DN có VĐTNN.

II. THỰC TRẠNG GIÁM SÁT TÀI CHÍNH CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DNNN VÀ DN CÓ VĐTNN TẠI VIỆT NAM

2.1Tổng quan về DNNN và DNcó VĐTNN ở Việt Nam.

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của DNNN và DN có VĐTNN tại Việt Nam trong thời gian qua:

+ Giai đoạn trước khi thực hiện tái cơ cấu DNNN (Quyết định 929/2012/QĐ-TTg)

+ Giai đoạn từ khi thực hiện tái cơ cấu DNNN đến nay.

2.1.2 Đặc điểm của DNNN và DN có VĐTNN tại Việt Nam hiện nay

2.1.3 Khái quát kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của các DNNN và các DN có VĐTNN trong thời gian qua.

2.2Thực trạng giám sát tài chính của nhà nước đối với DNNN và DN có VĐTNN ở Việt Nam hiện nay.

2.2.1 Hệ thống khung khổ pháp lý cho việc thực hiện giám sát tài chính của nhà nước đối với DNNN và DN có VĐTNN tại Việt Nam.

2.2.2 Thực trạng giám sát tài chính của nhà nước đối với DNNN và DN có VĐTNN tại Việt Nam (*).

+ Về nội dung giám sát tài chính

+ Về tiêu chí giám sát tài chính

+ Về phương thức giám sát tài chính

+ Về chủ thể giám sát tài chính

+ Về tổ chức bộ máy giám sát tài chính

2.3 Đánh giá chung vềhoạt động giám sát tài chính của nhà nước đối với các DNNN và DNcóVĐTNNtại Việt Nam.

2.3.1 Những kết quả đã đạt được

2.3.2 Những hạn chế và nguyên nhân

III. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN GIÁM SÁT TÀI CHÍNH CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC DNNN VÀ DNCÓ VĐTNN TẠI VIỆT NAM

3.1 Bối cảnh kinh tế-xã hội và quan điểm, định hướng hoàn thiện giám sát tài chính của nhà nước đối với DNNN và DN có VĐTNN..

3.1.1 Bối cảnh kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế

3.1.2 Những quan điểm cơ bản cần quán triệt trong việc hoàn thiện giám sát tài chính của nhà nước đối với DNNN và DN có VĐTNN tại Việt Nam.

3.1.3 Định hướng hoàn thiện giám sát tài chính của nhà nước đối với DNNN và DN có VĐTNN tại Việt Nam

3.2 Các giải pháp hoàn thiện giám sát tài chính ….

3.2.1 Hoàn thiện khung khổ pháp lý về giám sát tài chính

3.2.2 Hoàn thiện nội dung giám sát tài chính

3.2.3 Hoàn thiện chỉ tiêu giám sát tài chính

3.2.4 Hoàn thiện phương thức giám sát tài chính

3.2.5 Hoàn thiện tổ chức bộ máy giám sát tài chính

3.3  Điều kiện thực hiện các giải pháp

3.3.1 Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc cập nhật thông tin tài chính của doanh nghiệp.

3.3.2 Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho việc giám sát tài chính DNNN và DN có VĐTNN.

3.3.3 V.v.

Ghi chú:

(*): Bài viết có thể đề cập tình hình giám sát tài chính đối với DNNN tại một, hoặc một số tập đoàn, Tổng công ty nhà nước; hoặc giám sát phần vốn nhà nước đầu tư tại các DN có VĐTNN thông qua SCIC.

Số lần đọc: 40