HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Hoạt động NCKH của giảng viên
Thứ hai, 09/07/2018 - 23:18

THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC GIÁO VIÊN KHOA TCDN NĂM 2018

Học viện Tài chính

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa TCDN

 

Độc lập - Tự do – Hạnh Phúc

Số: 16-TB/BCNK

 

 

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2018

 

THÔNG BÁO CỦA BAN CHỦ NHIỆM KHOA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

V/V TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC GIÁO VIÊN NĂM 2018

 

Kính gửi: - Các thành viên Hội đồng khoa học khoa

                 - Trưởng các Bộ môn thuộc Khoa TCDN

                 - Toàn bộ giáo viên khoa TCDN

                 - Các NCS đã và đang sinh hoạt chuyên môn tại các Bộ môn thuộc khoa TCDN

                 - Các nhà khoa học trong và ngoài Học viện Tài chính.

 

Thực hiện Kế hoạch NCKH năm 2018 đã được Giám đốc Học viện phê duyệt, BCN khoa TCDN tổ chức Hội thảo khoa học giáo viên với chủ đề “Tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp”. Thời gian dự kiến: Đầu tháng 10/2018. Thành phần tham gia: Toàn bộ giáo viên khoa TCDN; các cựu NCS và các NCS đang sinh hoạt chuyên môn tại các Bộ môn chuyên ngành thuộc khoa TCDN; các tác giả có bài viết tham gia hội thảo; các đại biểu mời trong và ngoài Học viện.

Để hội thảo được tổ chức thành công, BCN khoa yêu cầu Trưởng các Bộ môn thông báo cho giáo viên của Bộ môn và các NCS đã và đang sinh hoạt chuyên môn tại Bộ môn - nghiên cứu kỹ đề cương hội thảo (đính kèm Thông báo đăng trên Website của khoa TCDN), lựa chọn, đăng ký nội dung viết bài với Ban Tổ chức hội thảo theo địa chỉ Email: khoatcdn@gmail.com.

Ban Tổ chức hội thảo không hạn chế số bài viết của mỗi tác giả. Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng bài viết và hội thảo, các tác giả nên viết bài theo từng vấn đề nhỏ, đi sâu, thay vì viết nhiều vấn đề trong cùng 1 bài, dễ dàn trải và thiếu chiều sâu.

*Quy định bài viết đăng kỷ yếu Hội thảo: Để thuận lợi cho việc biên tập Kỷ yếu, đảm bảo thời gian tổ chức hội thảo theo kế hoạch, Ban Tổ chức hội thảo thống nhất quy định các bài viết cho hội thảo sử dụng phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, chế độ dãn dòng 1,5 lines. Bài viết cần ghi rõ họ tên tác giả, đơn vị công tác và phải đ­ược đánh máy rõ ràng, dài không quá 10 trang khổ A4, gửi vào địa chỉ email: khoatcdn@gmail.com. Thời gian nộp bài viết: Hạn cuối cùng là ngày 30 tháng 08 năm 2018

Mọi vấn đề vướng mắc (nếu có) xin liên hệ với đ/c Vần theo số điện thoại: 0983094550 hoặc trao đổi qua địa chỉ mail: vantcdn@gmail.com.

  • Trân trọng cảm ơn !

TM. Ban chủ nhiệm khoa

Trưởng khoa

 

 

PGS,TS. Bùi Văn Vần

 

 

Đề cương Hội thảo khoa học Giáo viên Khoa TCDN năm 2018

Phần I: THỰC TRẠNG TÁI CƠ CẤU DNNN Ở VIỆT NAM

1.1. DNNN và vai trò của DNNN trong nền kinh tế quốc dân

- Khái niệm, đặc điểm, phân loại DNNN

- Vai trò của DNNN trong nền kinh tế

- Xu hướng phát triển DNNN trên thế giới

1.2. Tổng quan về tái cơ cấu DNNN

- Cơ cấu doanh nghiệp: Khái niệm, các tiêu chí đánh giá, các nhân tố ảnh hưởng

- Tái cơ cấu DNNN:

+ Khái niệm, sự cần thiết phải thực hiện tái cơ cấu DNNN

+ Mục tiêu, quy trình và các phương thức tái cơ cấu DNNN

+ Nội dung tái cơ cấu DN: Tái cơ cấu hoạt động kinh doanh; Tái cơ cấu quản trị DN; Tái cơ cấu nguồn lực của DN;

+ Tái cơ cấu tài chính: Khái niệm, nội dung, biện pháp.

- Kinh nghiệm quốc tế về tái cơ cấu DNNN ở một số nước trên thế giới và bài học rút ra đối với Việt Nam

1.3. Thực trạng tái cơ cấu DNNN ở Việt Nam

- Khái quát quá trình hình thành, phát triển và đặc điểm của DNNN ở Việt Nam

- Quá trình cải cách DNNN ở Việt Nam: diễn biến, kết quả và nguyên nhân

- Thực trạng DNNN ở Việt Nam: số lượng DN, quy mô vốn – doanh thu – lao động, năng lực cạnh tranh, hiệu quả kinh doanh của DNNN, ..)

-  Khuôn khổ pháp lý cho việc thực hiện tái cơ cấu, sắp xếp DNNN

- Mục tiêu, quan điểm tái cơ cấu DNNN ở Việt Nam

- Các biện pháp tái cơ cấu DNNN ở Việt Nam đã thực hiện và kết quả (được, chưa được, nguyên nhân):

+ Lựa chọn tiêu chí phân loại DNNN để áp dụng các biện pháp tái cơ cấu phù hợp tuỳ theo từng đối tượng (nhà nước cần nắm giữ 100% vốn điều lệ, giữ cổ phần chi phối hoặc không cần nắm giữ, v.v).

+ Thực hiện chuyển đổi sở hữu, CPH để thoái vốn nhà nước tại các DN mà nhà nước không cần nắm giữ 100% vốn.

+ Tiến hành thoái vốn đầu tư tại các DN kinh doanh ngoài ngành, kinh doanh kém hiệu quả.

+ Tái cơ cấu hoạt động kinh doanh, tái cơ cấu tổ chức với từng DN, Tập đoàn và TCT; nâng cao năng lực và hiệu quả quản trị DN.

+ Đổi mới, tăng cường quản lý, giám sát nhà nước đối với vốn nhà nước đầu tư vào DN.

Phần 2: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH TÁI CƠ CẤU DNNN Ở VIỆT NAM

2.1. Bối cảnh kinh tế - xã hội và mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm về tái cơ cấu DNNN trong những năm tới

- Bối cảnh kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế

- Mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm của tái cơ cấu DNNN ở Việt Nam giai đoạn 2018-2025

2.2. Giải pháp đẩy mạnh tái cơ cấu DNNN ở Việt Nam

- Tiếp tục hoàn thiện tiêu chí phân loại DNNN

- Giải pháp thúc đẩy sắp xếp, đổi mới DNNN; đặc biệt là CPH DNNN

- Đẩy mạnh thoái vốn đầu tư ở các DN ngoài ngành, DN kinh doanh kém hiệu quả

- Hoàn thiện cơ chế chính sách về tăng cường năng lực quản lý nhà nước và quản trị DNNN .

- Tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý đầu tư vốn và quản lý tài chính; tăng cường giám sát tài chính của nhà nước với DN có vốn đầu tư nhà nước

- Xử lý các vấn đề sáp nhập, hợp nhất DN, chia – tách công ty, v.v.

- ...

2.3. Điều kiện thực hiện các giải pháp:

Ghi chú:  - Không giới hạn số bài viết tham gia hội thảo với mỗi tác giả; Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng bài viết, mỗi bài viết nên tập trung đi sâu vào 1 hoặc 1 số nội dung nhỏ.

- Để tiện cho việc biên tập, các bài viết cần thống nhất sử dụng font chữ Times News Roman cỡ 14; dãn dòng 1,5 lines.

- Dự kiến thời gian tổ chức hội thảo vào tháng 10/2018. Để đảm bảo cho việc hoàn thành công tác biên tập Kỷ yếu và tổ chức hội thảo, các bài viết tham gia hội thảo xin gửi về địa chỉ mail: khoatcdn@gmail.com chậm nhất vào ngày 30/08/2018.

Số lần đọc: 13