HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Hoạt động NCKH của giảng viên
Thứ năm, 23/02/2017 - 22:33

ĐỀ CƯƠNG HỘI THẢO KHOA HỌC GIÁO VIÊN NĂM 2017

Học viện Tài chính

Khoa TCDN

 

ĐỀ CƯƠNG HỘI THẢO KHOA HỌC GIÁO VIÊN NĂM 2017

Chủ đề: “Xác định giá trị doanh nghiệp - Từ lý luận đến thực tiễn”.

 

I. Lý luận chung về giá trị DN và xác định giá trị DN

1. Giá trị DN và sự cần thiết phải xác định giá trị DN

2. Các tiêu chuẩn về giá trị DN

3. Các yếu tố tác động đến giá trị DN

4. Quy trình xác định giá trị DN

5. Các phương pháp xác định giá trị DN chủ yếu (cơ sở, nội dung, ưu điểm và hạn chế, điều kiện áp dụng).

6. Kinh nghiệm quốc tế về xác định giá trị DN và những bài học cho VN

II. Thực tiễn xác định giá trị DN ở Việt Nam trong thời gian qua

1. Khung khổ pháp lý đối với việc xác định giá trị DN ở Việt Nam

2. Quy trình và vai trò của xác định giá trị DN ở Việt Nam

3. Thực trạng áp dụng các phương pháp xác định giá trị DN ở Việt Nam

4. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị DN ở VN

5. Những khó khăn, vướng mắc chủ yếu trong xác định giá trị DN ở VN

6. Một số tình huống thực tế xác định giá trị DN ở Việt Nam thời gian qua

III. Một số đề xuất và kiến nghị về việc xác định giá trị DN ở VN

1. Về hoàn thiện khung khổ pháp lý đối với việc xác định giá trị DN

2. Về hoàn thiện quy trình xác định giá trị DN

3. Về hoàn thiện phương pháp xác định giá trị DN

4. v.v

Số lần đọc: 6