HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Hoạt động NCKH của sinh viên
Thứ sáu, 04/09/2020 - 7:11

Thông báo Đăng ký tham gia viết công trình NCKH dự thi các cấp năm học 2020-2021

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

KHOA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

––––––––––––––––––––––––

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

 

   Hà Nội, ngày  15 tháng 08 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v: Đăng ký tham gia viết công trình NCKH dự thi các cấp

Năm học 2020-2021

 

Thực hiện kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên năm học 2020-2021 của Khoa Tài chính doanh nghiệp, Ban chủ nhiệm Khoa giới thiệu tới toàn thể các sinh viên đang học tập tại Khoa Tài chính doanh nghiệp danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học gợi ý để các sinh viên chủ động lựa chọn đề tài và đăng ký tham gia thực hiện (có danh mục kèm theo).

Sau khi sinh viên lựa chọn được đề tài phù hợp để tham gia nghiên cứu, sinh viên phải chủ động lập đề cương nghiên cứu của đề tài (theo mẫu đính kèm). Sau đó, sinh viên sẽ trực tiếp liên hệ với giáo viên giới thiệu đề tài để chỉnh sửa đề cương cho hoàn thiện và nộp đề cương về Văn phòng khoa TCDN chậm nhất là ngày 10/09/2020

Hội đồng Khoa học của Khoa sẽ họp xét duyệt đề cương và trình Giám đốc Học viện Tài chính ra quyết định giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cho sinh viên.

+ Thời gian tiến hành thực hiện NCKH sẽ bắt đầu từ tháng 10/2020 đến 30/03/2021.

+ Thời gian tổ chức chấm công trình cấp Khoa dự kiến từ 01/04/2021 đến 10/04/2021

                                                                                                      TM/ BCN KHOA TCDN

Phó Trưởng khoa

 

 

     PGS.TS.Đoàn Hương Quỳnh

 

 

 

MẪU ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC DỰ THI

NĂM HỌC 2020-2021

 

Họ và tên sinh viên: (Theo quy định hiện hành, mỗi đề tài không quá 05 sinh viên thực hiện, trong đó phải xác định một sinh viên chịu trách nhiệm chính; mỗi sinh viên tham gia không vượt quá một (01) đề tài nghiên cứu/01 năm học).

Lớp: (ghi theo lớp niên chế)

Khoa:

Số điện thoại liên hệ:                       Email:

Kết quả phân loại học tập 2 kỳ gần nhất:

Số lượng bài báo đã đăng (nội san, kỷ yếu HTKH…):

Số lượng công trình NCKH SVđã từng tham gia (nếu có)

Giáo viên hướng dẫn:

Tên đề tài:

 Nội dung của đề cương nghiên cứu đề tài:

a. Lý do chọn đề tài nghiên cứu.

b.Mục đích nghiên cứu và ý nghĩa khoa học của đề tài.

c.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài.

d.Phương pháp nghiên cứu đề tài

e.Tổng quan về tình hình nghiên cứu đề tài.

f. Kết cấu của đề tài.

 

                          Xác nhận của giáo viên hướng dẫn                         Sinh viên thực hiện

                      (Ký tên)                                                          (Ký tên)

 

 

 

GỢI Ý DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN

NĂM HỌC 2020-2021

 

STT

Tên đề tài

Giáo viên

hướng dẫn

Sinh viên

thực hiện

1

Định giá doanh nghiệp dựa vào thị trường của các công ty chứng khoán ở Việt Nam

TS.Nguyễn Minh Hoàng

Bộ môn ĐGTS

 

2

Định giá thương hiệu Công ty cổ phần Kinh đô.

TS.Nguyễn Minh Hoàng

Bộ môn ĐGTS

 

3

Thẩm định giá trị bất động sản bằng phương pháp chi phí tại các công ty thẩm định giá Việt Nam

TS.Nguyễn Hồ Phi Hà

Bộ môn ĐGTS

 

4

Thực trạng hoạt động của các công ty kinh doanh bất dộng sản Việt Nam hậu đại dịch Covid-19.

TS.Nguyễn Hồ Phi Hà

Bộ môn ĐGTS

 

5

Thẩm định giá bất động sản thương mại tại các doanh nghiệp thẩm định giá Việt Nam.

TS.Trần Thị Thanh Hà

Bộ môn ĐGTS

 

6

Định giá đất phục vụ mục đích giao đất, cho thuê đất ở Việt Nam

TS.Trần Thị Thanh Hà

Bộ môn ĐGTS

 

7

Hoàn thiện phương pháp xác định giá trị tài sản thuần để xác định giá trị doanh nghiệp tại Việt Nam

Ths.Vũ Thị Lan Nhung

Bộ môn ĐGTS

 

8

Tác động của thị trường bất động sản đến tăng trưởng kinh tế bền vững ở Việt Nam.

Ts. Vương Minh Phương

Bộ môn ĐGTS

 

9

Cách tiếp cận thị trường trong thẩm định giá máy thiết bị  tại các công ty thẩm định giá Việt Nam.

Ths.Nguyễn Thị Tuyết Mai

Bộ môn ĐGTS

 

10

Thẩm định giá bất động sản văn phòng cho thuê – Thực trạng và giải pháp.

Ths.Lâm Thị Thanh Huyền

Bộ môn ĐGTS

 

11

 

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng bền vững của các doanh nghiệp niêm yết ngành X( vật liệu xây dựng, xây dựng, thương mại, dịch vụ…)

PGS.,TS. Nghiêm Thị Thà

 

12

 

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng ngành X(thương mại, dịch vụ…)

PGS.,TS. Nghiêm Thị Thà

 

13

 

Phân tích tình hình sinh lời các DN Thuỷ sản niêm yết

TS Phạm Thị Quyên

 

14

Phân tích tình hình tăng trưởng các NHTMCP niêm yết

TS Phạm Thị Quyên

 

15

Giám sát tài chính các doanh nghiệp nhà nước và DN có vốn nhà nước ngành Than- Thực trạng và giải pháp

TS Nguyễn Thị Thanh

 

16

Giải pháp  chuyển dịch cơ cấu lao động ở Việt nam hiện nay

TS Nguyễn Thị Thanh

 

17

Phân tích tác động của đại dịch Covid-19 đến hiệu quả ngành Nông sản Việt nam

TS Hồ Thị Thu Hương

 

18

Tái cấu trúc các doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh đại dịch Covid-19

TS Trần Đức Trung

 

19

Nhân tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của các NHTM ở Việt Nam.

Ths Hoàng Thị Thu Hường

 

20

Tác động của chính sách cổ tức đến giá trị doanh nghiệp của các công ty cổ phần niêm yết ngành X (Thuỷ sản; Dệt may; Dược phẩm; ...)

Ths Bạch Thị Thu Hường

 

21

Rủi ro tài chính tại các DN thép niêm yết tại VN

Ths Nguyễn Thành Đạt

 

22

Các nhân tố tác động đến hệ số Z-score của các doanh nghiệp Thép niêm yết ở Việt nam

Ths Nguyễn Hữu Tân

 

23

Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết ngành X(vật liệu xây dựng, xây dựng, thương mại, dịch vụ…)

PGS.,TS. Nghiêm Thị Thà

 

24

 

Nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp bất động sản niêm yết ở Việt Nam

TS. Ngô Thị Kim Hoà

 

25

Tác động của mức độ sử dụng đòn bẩy tài chính tới giá trị doanh nghiệp- nghiên cứu tại các doanh nghiệp niêm yết ở Việt Nam

TS. Ngô Thị Kim Hoà

 

26

 Tác động của quản trị nợ phải thu đến hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của các doanh nghiệp ngành điện niêm yết Việt Nam

PGS.,TS Nguyễn Thị Hà

 

27

 Tác động của quản trị dòng tiền đến khả năng sinh lời trong các doanh nghiệp ngành dịch vụ ăn uống niêm yết Việt Nam

PGS.,TS Nguyễn Thị Hà

 

28

Xây dựng mô hình dự báo rủi ro đối với hoạt động tín dụng của các NHTM niêm yết ở Việt Nam

TS. Bùi Thị Hà Linh

 

29

Thực trạng rủi ro của các NHTM niêm yết ở Việt Nam

TS. Nguyễn Thu Hà

TS. Hồ Quỳnh Anh

 

30

Tình hình tài chính của các DN xây dựng niêm yết ở Việt Nam

ThS. Nguyễn Thu Thương

 

31

Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các DN sản xuất chế biến thực phẩm niêm yết ở Việt Nam

PGS.TS. Phạm T Thanh Hoà

 

32

Các nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu nguồn vốn của các DN xây dựng niêm yết ở Việt Nam

PGS.TS. Phạm T Thanh Hoà

 

33

Tác động của am hiểu tài chính đến việc sử dụng các sản phẩm Fintech của sinh viên- Nghiên cứu tình huống tại Học viện Tài chính

TS. Trần Thanh Thu

TS. Đào Hồng Nhung

Chu Thị Hải - CQ55.11CL03

Phạm Lê Quỳnh Trang - CQ55.11.05

 

34

 Tác động của cơ cấu nguồn vốn tới khả năng sinh lời của các DN xây dựng niêm yết

TS. Phạm Thị Vân Anh

 

35

 Đại dịch Covid- 19 và cơ hội nghề nghiệp của sinh viên khối ngành kinh tế- tài chính tại Việt Nam

ThS. Hoàng Phương Anh

 

36

Sự nhất quán giữa dòng tiền và chi phí sử dụng vốn trong thẩm định dự án đầu tư- nghiên cứu điển hình dự án đầu tư sản xuất gạch nhẹ không nung

PGS.TS. Vũ Văn Ninh

 

37

 Chính sách cổ tức và giá cổ phiếu- nghiên cứu điển hình tại ngành thực phẩm Việt Nam

PGS.TS. Vũ Văn Ninh

 

38

Nhân tố tác động đến hiệu quả kinh doanh của các DN ngành X niêm yết ở Việt Nam

TS. Bạch Thị Thanh Hà

 

39

 Đòn bẩy tài chính tại các DN xây dựng niêm yết ở Việt Nam

TS. Nguyễn Thị Bảo Hiền

 

40

Huy động vốn bằng phương thức thuê tài chính của các DN ở Việt Nam

TS. Nguyễn Thị Bảo Hiền

 

41

Tác động của đòn bẩy tài chính đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các DN ngành thực phẩm niêm yết ở Việt Nam- Tiếp cận bằng phương pháp hồi quy phân vị

TS. Đặng Phương Mai

TS. Cù Thu Thuỷ

 

42

Sinh viên và vấn đề việc làm sau khi ra trường- nghiên cứu điển hình tại các Trường ĐH trên địa bàn thành phố Hà Nội.

ThS. Bùi Thu Hà

 

43

Chính sách tài chính phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam

PGS.TS.Đoàn Hương Quỳnh

 

44

Hoàn thiện chính sách về tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập khi chuyển đổi thành công ty cổ phần

PGS.TS.Đoàn Hương Quỳnh

 

45

Chính sách tài chính của Nhà nước đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam- Thực trạng và định hướng giải pháp

PGS.TS.Bùi Văn Vần

 

46

Giải pháp phát triển năng lượng bền vững ở Việt Nam

PGS.TS.Bùi Văn Vần

 

Số lần đọc: 4