HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Hoạt động NCKH của sinh viên
Thứ sáu, 20/08/2021 - 15:17

Thông báo về việc Đăng ký tham gia viết công trình NCKH dự thi các cấp năm học 2021-2022

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

KHOA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

––––––––––––––––––––––––

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––


   Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v: Đăng ký tham gia viết công trình NCKH dự thi các cấp

Năm học 2021-2022

Thực hiện kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên năm học 2021-2022 của Khoa Tài chính doanh nghiệp, Ban chủ nhiệm Khoa giới thiệu tới toàn thể các sinh viên đang học tập tại Khoa Tài chính doanh nghiệp danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học gợi ý để các sinh viên chủ động lựa chọn đề tài và đăng ký tham gia thực hiện (có danh mục kèm theo).

Sau khi sinh viên lựa chọn được đề tài phù hợp để tham gia nghiên cứu, sinh viên/nhóm sinh viên phải lập đề cương nghiên cứu của đề tài (theo mẫu đính kèm). Sau đó, sinh viên sẽ chủ động liên hệ với giáo viên giới thiệu đề tài để chỉnh sửa đề cương cho hoàn thiện và gửi đề cương qua Email về cho Khoa:

- Địa chỉ email của Khoa là: khoatcdn@hvtc.edu.vn

- Thời hạn gửi đề cương: Chậm nhất là ngày 10/09/2021

Sau thời hạn trên, Hội đồng Khoa học của Khoa sẽ họp xét duyệt đề cương và trình Giám đốc Học viện Tài chính ra quyết định giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cho sinh viên.

 

                                                                                     TM/ BCN KHOA TCDN

                  Phó Trưởng khoa

 

 

                       PGS.TS. Đoàn Hương Quỳnh

 

 

-----o0o-----

 

MẪU ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC DỰ THI

NĂM HỌC 2021-2022

1. Họ và tên sinh viên: (Theo quy định hiện hành, mỗi đề tài không quá 05 sinh viên thực hiện, trong đó phải xác định một sinh viên chịu trách nhiệm chính; mỗi sinh viên tham gia không vượt quá một (01) đề tài nghiên cứu/01 năm học).

2. Lớp: (ghi theo lớp niên chế)

3. Khoa:

4. Số điện thoại liên hệ:                       Email:

5. Kết quả phân loại học tập 2 kỳ gần nhất:

6. Số lượng bài báo đã đăng (nội san, kỷ yếu HTKH…):

7. Số lượng công trình NCKH SVđã từng tham gia (nếu có)

8. Giáo viên hướng dẫn:

9. Tên đề tài:

10. Nội dung của đề cương nghiên cứu đề tài:

a. Lý do chọn đề tài nghiên cứu.

b. Tổng quan về tình hình nghiên cứu đề tài.

c. Mục đích nghiên cứu và ý nghĩa khoa học của đề tài.

d. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài.

e. Phương pháp nghiên cứu đề tài

f. Kết cấu của đề tài.

                     

                     Xác nhận của giáo viên hướng dẫn                                                   Sinh viên thực hiện

             (Ký tên)                                                                                         (Ký tên)

 

 

 

-----o0o-----

                    DANH SÁCH DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN GỢI Ý NĂM HỌC 2021 - 2022

STT

TÊN ĐỀ TÀI

GVHD

Sinh viên đăng ký tham gia

Lớp niên chế

1

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng bền vững của các NHTM niêm yết tại Việt Nam

PGS.TS. Nghiêm Thị Thà

Bộ môn PTTC

 

 

2

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các NHTM niêm yết tại Việt Nam

PGS.TS. Nghiêm Thị Thà

Bộ môn PTTC

 

 

3

Hiệu quả kinh doanh của ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam trong bối cảnh đại dịch Covid – 19 (có thể chọn ngân hàng khác)

TS Phạm Thị Quyên

Bộ môn PTTC

 

 

4

Hiệu quả kinh doanh của Tập đoàn Hòa Phát trong bối cảnh đại dịch Covid – 19 (có thể chọn tập đoàn khác)

TS Phạm Thị Quyên

Bộ môn PTTC

 

 

5

Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tình hình sử dụng vốn của các doanh nghiệp ngành X.

TS Nguyễn Thị Thanh

Bộ môn PTTC

 

 

6

Chính sách tài chính hỗ trợ DN nhỏ và vừa trong đại dịch Covid ở Việt Nam.

TS Nguyễn Thị Thanh

Bộ môn PTTC

 

 

7

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh các DN ngành Thép niêm yết ở Việt Nam

TS Hồ Thị Thu Hương

Bộ môn PTTC

 

 

8

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời các DN may niêm yết ở Việt nam

TS Hồ Thị Thu Hương

Bộ môn PTTC

 

 

9

Ảnh hưởng của đại dịch Covid -19 đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp dệt may niêm yết

TS Trần Đức Trung

Bộ môn PTTC

 

 

10

Tái cấu trúc các doanh nghiệp du lịch Việt Nam trong bối cảnh đại dịch Covid -19.

TS Trần Đức Trung

Bộ môn PTTC

 

 

11

Đánh giá tác động của chính sách tiền tệ đến khu vực kinh tế tư nhân

TS Trần Đức Trung

Bộ môn PTTC

 

 

12

Phân tích tác động của các gói cứu trợ kinh tế trong đại dịch Covid đến lạm phát ở Việt Nam

TS Hoàng Thị Thu Hường

Bộ môn PTTC

 

 

13

Hoàn thiện nội dung phân tích hiệu quả kinh doanh của các công ty chứng khoán niêm yết ở Việt Nam

TS Hoàng Thị Thu Hường

Bộ môn PTTC

 

 

14

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp ngành bán lẻ niêm yết ở Việt Nam

TS Đào Hồng Nhung

Bộ môn PTTC

 

 

 

15

Nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp niêm yết ngành X ở Việt Nam

TS Bạch Thị Thu Hường

Bộ môn PTTC

 

 

16

Nâng cao kỹ năng mềm cho sinh viên Học viện Tài chính trong giai đoạn hiện nay

TS Bạch Thị Thu Hường

Bộ môn PTTC

 

 

17

Nâng cao hiệu quả kinh doanh đối với các DN vận tải niêm yết ở Việt Nam trong bối cảnh đại dịch covid-19.

Ths Nguyễn Thành Đạt

Bộ môn PTTC

 

 

18

Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng chính sách tín dụng thương mại các doanh nghiệp sản xuất niêm yết ở Việt nam

Ths Nguyễn Hữu Tân

Bộ môn PTTC

 

 

19

Thẩm định giá theo phương pháp so sánh tại các Ngân hàng thương mại ở Việt Nam hiện nay.

TS.Nguyễn Minh Hoàng

Bộ môn ĐGTS

 

 

20

Thẩm định giá lợi thế thương mại của các công ty kinh doanh dịch vụ cảng biển niêm yết ở Việt Nam.

TS.Nguyễn Minh Hoàng

Bộ môn ĐGTS

 

 

21

Các nhân tố tác động đến hoạt động thẩm định giá đất đai ở Việt Nam hiện nay

TS.Nguyễn Hồ Phi Hà

Bộ môn ĐGTS

 

 

22

Các nhân tố tác động đến sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản ở Việt Nam hiện nay

TS.Nguyễn Hồ Phi Hà

Bộ môn ĐGTS

 

 

23

Thẩm định giá bất động sản công nghiệp tại các doanh nghiệp thẩm định giá ở Việt Nam

TS.Trần Thị Thanh Hà

Bộ môn ĐGTS

 

 

24

Định giá đất đai ở Việt Nam- Thực trạng và giải pháp.

TS.Trần Thị Thanh Hà

Bộ môn ĐGTS

 

 

25

Vận dụng các phương pháp thẩm định giá bất động sản thương mại trong hoạt động thẩm định giá ở Việt Nam hiện nay

Ths.Nguyễn Thị Tuyết Mai

Bộ môn ĐGTS

 

 

26

Tác động của các yếu tố tài chính đến việc lựa chọn giá nhà ở trung bình và thấp trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ths.Vũ Thị Lan Nhung

Bộ môn ĐGTS

 

 

27

Chính sách thuế phát triển thị trường bất động sản bền vững ở Việt Nam.

TS.Vương Minh Phương

Bộ môn ĐGTS

 

 

28

Giải pháp thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào thị trường bất động sản Việt Nam

TS.Vương Minh Phương

Bộ môn ĐGTS

 

 

29

Các nhân tố tác động đến mức độ chính xác của kết quả thẩm định giá bất động sản trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ths.Lâm Thị Thanh Huyền

Bộ môn ĐGTS

 

 

30

Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản ở Việt Nam trong thời đại 4.0

Ths.Lâm Thị Thanh Huyền

Bộ môn ĐGTS

 

 

31

Tình hình tài chính tại các công ty ngành xây dựng niêm yết ở Việt Nam

ThS.Nguyễn Thu Thương

Bộ môn TCDN

 

 

32

Nghiên cứu ảnh hưởng chính sách tài trợ của các DN trong cùng ngành tác động đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp

TS. Nguyễn Trường Giang

Bộ môn TCDN

 

 

33

Ảnh hưởng của các chỉ số tài chính đến giá trị doanh nghiệp niêm yết ở Việt Nam.

TS. Nguyễn Trường Giang

Bộ môn TCDN

 

 

34

Tính hiệu quả của các mô hình đánh giá rủi ro tín dụng đối với các doanh nghiệp Việt Nam

TS. Nguyễn Trường Giang

Bộ môn TCDN

 

 

35

Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại CTCP Sữa Việt Nam (VNM)

TS. Nguyễn Thu Hà

Bộ môn TCDN

 

 

36

 Tình hình tài chính tại CTCP Tập đoàn GELEX (GEX)

TS. Nguyễn Thu Hà

Bộ môn TCDN

 

 

37

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin công bố trong báo cáo tài chính của các DN thuộc ngành xây dựng niêm yết Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn Thị Hà

Bộ môn TCDN

Vũ Hải Oanh

Lê Ngọc Kiên

Trần Phương Linh

Nguyễn Hoàng Khánh Linh

Nguyễn Ngọc Linh

57.11.01CL

57.11.01CL

57.11.01CL

57.11.01CL

57.11.01CL

38

Mô hình tài trợ vốn kinh doanh trong các DN kinh doanh bất động sản niêm yết Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn Thị Hà

Bộ môn TCDN

Trần Hoàng Phương

Tạ Bích Phương

Lê Thuỳ Linh

Lê Thuỳ Dương

Nguyễn Huyền Vy

57.11.02CL

57.11.02CL

57.11.01CL

57.11.02CL

57.11.02CL

39

Chính sách tín dụng thương mại trong các DN ngành thép niêm yết Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn Thị Hà

Bộ môn TCDN

Nguyễn Hương Giang

Phạm Hồng Quang

Nguyễn Trung Dũng

Phạm Gia Hùng

57.11.02CL

57.11.01CL

57.11.01CL

57.11.01CL

40

 Rủi ro hoạt động của các DN trong lĩnh vực thương mại điện tử ở Việt Nam

NCS. Hoàng Phương Anh

Bộ môn TCDN

 

 

41

 Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh các doanh nghiệp Bất động sản công nghiệp niêm yết ở Việt Nam

TS. Hồ Quỳnh Anh

Bộ môn TCDN

 

 

42

 Năng lực cạnh tranh của các DN ngành dịch vụ Viễn thông ở Việt Nam

TS. Hồ Quỳnh Anh

Bộ môn TCDN

 

 

43

 M&A và những tác động đến các doanh nghiệp Bất động sản công nghiệp ở Việt Nam

TS. Hồ Quỳnh Anh

Bộ môn TCDN

 

 

44

Tác động của Covid 19 tới hoạt động các doanh nghiệp ngành công nghệ Viễn thông Việt Nam

TS. Hồ Quỳnh Anh

Bộ môn TCDN

 

 

45

Chính sách Tài chính thúc đẩy phát triển Kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam

PGS.TS. Bùi Văn Vần

Bộ môn TCDN

Phan Văn Hiếu

Đỗ Phương Thảo

Lại Hoàng Cẩm Tú

57/11.01CL

57/11.03CL

57/11.02CL

46

Chuỗi liên kết kinh doanh giữa DN trong nước và DN FDI ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp

PGS.TS. Bùi Văn Vần

Bộ môn TCDN

Đào Minh Ánh

Bùi Khánh Ngọc

Nguyễn Hưng Vinh

58/11.01

58/11.01

58/11.02

47

Chính sách Tài chính đối với việc phát triển mô hình Hợp tác xã kiểu mới ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp.

ThS. Bùi Thu Hà

Bộ môn TCDN

Đỗ Thị Vân Anh

Mai Thị Anh Minh

Nguyễn Thị Hạnh

58/11.07

58/11.07

58/11.08

48

Giải pháp huy động nguồn lực Tài chính ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam.

ThS. Bùi Thu Hà

Bộ môn TCDN

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Nguyễn Thị Thúy Hồng

Hà Anh Duy

56/11.04CL

56/11.04CL

56/05.03

49

Đòn bẩy tài chính của các công ty xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

TS. Bùi Thị Hà Linh

Bộ môn TCDN

Nguyễn Việt Tùng

Hồ Xuân Lập

Trịnh Đình Hưng

Nguyễn Đức Hùng

Nguyễn Thành Vinh

56.11.04CL

56.11.04CL

56.11.04CL

56.11.04CL

56.11.04CL

50

Khả năng thanh toán của các công ty xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

TS. Bùi Thị Hà Linh

Bộ môn TCDN

Lê Long Vũ

Hà Học Khôi Nguyên

Đỗ Hồng Sơn

Nguyễn Hữu Cường

Nguyễn Hải Đăng

56.11.04CL

56.11.04CL

56.11.03CL

56.11.03CL

58.11.05CL

51

Tình hình tài chính của các công ty thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

TS. Bùi Thị Hà Linh

Bộ môn TCDN

Đoàn Hà My

Vũ Lan Anh

Nguyễn Hồng Trang

Nguyễn Thị Hải Vân

Lê Phương Linh

56.11.04CL

56.11.04CL

56.11.04CL

56.11.04CL

56.11.04CL

52

Mối quan hệ giữa dòng tiền và chi phí sử dụng vốn trong thẩm định dự án đầu tư- nghiên cứu điển hình dự án đầu tư sản xuất gạch nhẹ không nung

PGS.TS Vũ Văn Ninh

Bộ môn TCDN

 

 

53

 Chính sách cổ tức và giá cổ phiếu- nghiên cứu điển hình tại ngành thực phẩm Việt Nam

PGS.TS Vũ Văn Ninh

Bộ môn TCDN

 

 

54

 Khả năng sinh lời của DN ngành xây dựng niêm yết

TS. Bạch Thị Thanh Hà

Bộ môn TCDN

 

 

55

Khả năng thanh toán của các doanh nghiệp ngành xi măng niêm yết ở Việt Nam

TS. Bạch Thị Thanh Hà

Bộ môn TCDN

Trần Thành Long

Trần Tùng Dương

Nguyễn Đức Bình

Đinh Xuân Trung

Lý Trần Phương Mai

56/11.01CL

56/11.02CL

56/11.02CL

56/11.01CL

56/11.01CL

56

Nghiên cứu các nhân tố tác động tới hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp bất động sản niêm yết ở Việt Nam.

 TS. Ngô Thị Kim Hoà

Bộ môn TCDN

 

 

57

 Hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ngành dược ở Việt Nam.

TS. Ngô Thị Kim Hoà

Bộ môn TCDN

 

 

58

 The impact of working capital management on firms’ performance - a case study of aquatic products processing industry in Vietnam.

TS. NgôThị  Kim Hoà

Bộ môn TCDN

 

 

59

Tình hình tài chính các DN xây dựng niêm yết trước và trong thời kỳ đại dịch Covid 19

TS. Nguyễn Thị Bảo Hiền

Bộ môn TCDN

Trần Khánh Linh

CQ57/11.02 CL

60

 Kiểm soát rủi ro tài chính các doanh nghiệp dược niêm yết ở Việt Nam

TS. Nguyễn Thị Bảo Hiền

Bộ môn TCDN

 

 

61

Khả năng sinh lời trong các công ty thương mại niêm yết trên TTCK Việt Nam

TS. Phạm Thị Vân Anh

Bộ môn TCDN

Nguyễn Quỳnh Trang

Nghiêm Hồng Ngọc

Lê Bảo Trân

Vũ Gia Khánh

Hà Tiến Đông

56/11.01CL

56/11.01CL

56/11.01CL

56/11.01CL

56/11.01CL

62

Tình hình tài chính tại các doanh nghiệp ngành thép niêm yết trên TTCK Việt Nam

TS. Phạm Thị Vân Anh

Bộ môn TCDN

Trương Đức Mạnh

Bùi Tiến Thành

Ngô Đức Hiếu

Nguyễn Hải Nam

56/11.02CL

56/11.02CL

56/11.02CL

56/11.02CL

63

 

Quản trị hàng tồn kho trong các công ty thương mại niêm yết trên TTCK VN

 

TS. Phạm Thị Vân Anh

Bộ môn TCDN

Lê Diệu Linh

Trần Quang Huy

56/11.01CL

56/11.01CL

64

Hiệu quả sử dụng VKD của các doanh nghiệp ngành cơ khí ở Việt Nam

TS. Trần Thanh Thu

Bộ môn TCDN

Trần Bùi Thu Giang

Trần Minh Long

Trần Nông Trung Thành

Cao Xuân Hưng

Nguyễn Tiến Hào

56/11.01CL

56/11.02CL

56/11.01CL

56/11.01CL

56/11.02CL

65

Tác động của Covid-19 đến hiệu quả hoạt động của các DN niêm yết trên TTCK Việt Nam

TS. Trần Thanh Thu

TS. Đào Hồng Nhung

Đặng Tuyết Mai

Bùi Minh Hiền

Lê Thị Kim Loan

Lê Thị Tuyết Hoa

Nguyễn Thuỳ Dương

57.11.02CL

57.11.02CL

57.11.02CL

57.11.02CL

57.11.02CL

66

Sustainable growth rate and firm performance: An empirical study in building materials companies listed on Vietnam's stock exchange

PGS.TS Phạm Thị Thanh Hoà

Bộ môn TCDN

Trần Thùy Linh

Nguyễn Thanh Cẩm Tú

Nguyễn Huyền Trang

Chu Hồng Điệp

Hoàng Thanh Tùng

57.11.04 CL

57.11.04 CL

57.11.04 CL

57.11.04 CL

57.11.04 CL

67

Agency cost and firm performance: An empirical study in building materials companies listed on Vietnam's stock exchange

PGS.TS Phạm Thị Thanh Hoà

Bộ môn TCDN

Ngô Nhật Ánh

Cao Thành Đạt

Nguyễn Diệu Linh

Trần Thu Trang

Nguyễn Thị Hồng Vân

57.11.03 CL

57.11.03 CL

57.11.03 CL

57.11.03 CL

57.11.04 CL

68

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng phương thức thanh toán điện tử của người tiêu dùng ở Việt Nam

TS. Đặng Phương Mai

Bộ môn TCDN

 

 

 

69

Dự báo rủi ro phá sản trong các doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết ở Việt Nam.

TS.Đặng Phương Mai

Bộ môn TCDN

 

 

70

Huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu của các doanh nghiệp niêm yết ngành xây dựng ở Việt Nam

PGS.TS Đoàn Hương Quỳnh

Bộ môn TCDN

 

 

71

Ứng dụng chỉ số Z (Z-core) để cảnh báo nguy cơ phá sản của các DN ngành thủy sản niêm yết ở Việt Nam

PGS.TS Đoàn Hương Quỳnh

Bộ môn TCDN

 

 

72

Hoàn thiện phương pháp dự báo tài chính của các DN ngành Dệt May niêm yết ở Việt Nam.

PGS.TS Đoàn Hương Quỳnh

Bộ môn TCDN

 

 

73

Tác động của cơ cấu sở hữu đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các DN gạch ốp lát niêm yết ở Việt Nam

ThS.Phạm Minh Đức

Bộ môn TCDN

 

 

 

Số lần đọc: 3