HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Hoạt động NCKH của sinh viên
Thứ tư, 10/02/2021 - 15:3

Thông báo viết bài cho Hội thảo Khoa học sinh viên Khoa TCDN năm 2021

ĐOÀN TN HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

LCĐ KHOA TCDN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

---------***---------

           Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021

 

THÔNG BÁO

            Kính gửiBan chấp hành các Chi đoàn- Khoa Tài chính doanh nghiệp

Với mục đích nhằm phát triển phong trào NCKH của sinh viên khoa TCDN góp phần vào việc nâng cao chất l­ượng đào tạo; Căn cứ vào Quyết định giao nhiệm vụ NCKH của Giám đốc Học viện Tài chính năm học 2020-2021, LCĐ TCDN sẽ phối hợp với BCN Khoa tổ chức Hội thảo khoa học sinh viên khoa TCDN với chủ đề “Tài chính doanh nghiệp- Thẩm định giá- Phân tích tài chính. Lý luận và thực tiễn ở Việt Nam”.

Nội dung bài đăng kỷ yếu: Mỗi sinh viên có thể viết nhiều bài tham gia hội thảo, nhưng mỗi bài nên tập trung vào một vấn đề (hoặc nội dung) theo đề cương đính kèm để đảm bảo chiều sâu của bài viết, góp phần nâng cao chất lượng hội thảo.

- Quy định bài viết đăng kỷ yếu:

+  Qui định khổ giấy:  Bài viết phải đ­ược đánh máy rõ ràng và ngắn gọn in trên khổ giấy A4, dài không quá 05 trang

+ Khoảng cách dòng: Khoảng cách giữa các dòng là 1.3 lines.

+ Căn lề cho văn bản:

 (a) Lề trên: Top = 25mm

 (b) Lề dưới: Bottom =25mm

 (c) Lề trái: Left = 35mm

 (d) Lề phải: Right = 25mm

+ Tiêu đề bài viết: Họ tên– Lớp–Số điện thoại-Tên bài viết

VD: Nguyễn Văn A-51.11.01- 091.123.4566 – Giải pháp huy động vốn cho DNNVV ở Việt Nam

- Thời gian nộp bài viết: Hạn cuối cùng là ngày 15 tháng 03 năm 2021

- Địa điểm nộp bài viết: Các sinh viên nộp bản cứng tại văn phòng khoa Tài chính doanh nghiệp (nộp qua các cô trực VPK), bản mềm gửi vào địa chỉ email: lienchidoankhoatcdn@hvtc.edu.vn . Tiêu đề email (subject): Họ tên–Lớp–SĐT-Tên bài viết

- Bài viết được đăng trong Kỷ yếu khoa học sẽ đ­ược trả nhuận bút và đ­ược thư­ởng điểm rèn luyện theo quy định hiện hành của Học viện Tài chính.       

Để Hội thảo thu đư­ợc kết quả tốt, LCĐ TCDN đề nghị Ban chấp hành các chi đoàn thông báo chủ đề hội thảo, thời gian, địa điểm và tổ chức sinh hoạt chi đoàn để trao đổi về những vấn đề nghiên cứu. Mỗi Chi đoàn phải có ít nhất 3 bài viết.

                                                                                                            TM/ BCH LCĐ TCDN

                    Bí th­ư

 

 

                        Phạm Minh Đức

 

 

 

----------------------------------------

 

 

ĐỀ CƯƠNG HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2020-2021

KHOA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Chủ đề: Tài chính doanh nghiệp- Thẩm định giá- Phân tích tài chính.

 Lý luận và thực tiễn ở Việt Nam

 

1. Tài chính doanh nghiệp- Lý luận và thực tiễn Việt Nam

- Tài chính doanh nghiệp trong điều kiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

- Giám đốc tài chính trong DN / Nghề giám đốc tài chính (sự cần thiết, vai trò, vị trí..)

- Những tiêu chuẩn và phẩm chất đạo đức của giám đốc tài chính trong DN

- Các mối quan hệ tài chính doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập

- Huy động vốn trong điều kiện kinh tế thị trường

- Đầu tư vốn của doanh nghiệp

- Phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp

- Lập kế hoạch tài chính của DN

- Quản trị dòng tiền của DN

- Quản trị rủi ro tài chính của DN

- Thực trạng về vị trí, vai trò, cơ hội, thách thức …đối giám đốc tài chính trong DN/ Nghề GĐTC DN

- Thực trạng đầu tư vốn (huy động vốn; phân phối lợi nhuận) của các DN ở Việt Nam (có thể viết theo một ngành, một lĩnh vực, các công ty cổ phần niêm yết, các DNNVV)

- Thực trạng quản trị dòng tiền/ quản trị rủi ro tài chính tại các DN ở Việt Nam

- Thực trạng lập kế hoạch tài chính của các DN ở Việt Nam

- Các giải pháp về đầu tư vốn (huy động vốn; phân phối lợi nhuận) của các DN ở Việt Nam

- Giải pháp tăng cường quản trị dòng tiền/ quản trị rủi ro tài chính tại các DN Việt Nam

- Các giải pháp tài chính nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các DN Việt Nam

2. Thẩm định giá - Lý luận và thực tiễn Việt Nam

- Thẩm định giá trong nền kinh tế thị trường

- Cơ sở hình thành giá cả của hàng hóa

- Nguyên lý căn bản thẩm định giá (Cơ sở giá trị và nguyên tắc thẩm định giá)

- Bàn về các cách tiếp cận và các phương pháp thẩm định giá đối với tài sản (BĐS; MMTB; doanh nghiệp)

- Cơ sở pháp lý đối với hoạt động thẩm định giá ở Việt Nam (Luật giá, các tiêu chuẩn thẩm định giá)

- Bàn về đạo đức nghề nghiệp đối với nghề thẩm định giá

- Thực trạng hoạt động thẩm định giá (BĐS, MMTB, doanh nghiệp) ở Việt Nam hiện nay.

- Giải pháp hoàn thiện thẩm định giá (đối với BĐS, MMTB; doanh nghiệp) ở Việt Nam

3. Phân tích tài chính - Lý luận và thực tiễn Việt Nam

- Nghề phân tích tài chính trong bối cảnh cách mạng công nghệ số: cơ hội và thách thức

- Sự cần thiết và vai trò của phân tích tài chính trong quản lý kinh tế, tài chính hiên nay

- Tiêu chuẩn đạo đức nghề phân tích tài chính trong bối cảnh hội nhập lao động quốc tế

- Phương pháp phân tích tài chính

- Tài liệu sử dụng để phân tích tài chính

- Nội dung phân tích tài chính đối với các đơn vị (doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, tập đoàn kinh tế, đơn vị sự nghiệp, tài chính nhà nước…)

- Cơ sở pháp lý đối với nghề phân tích tài chính

- Phân tích thực trạng tình hình tài chính các đơn vị ở Việt Nam (doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, tập đoàn kinh tế, đơn vị sự nghiệp, tài chính nhà nước: ngân sách nhà nước, nợ công…)

- Giải pháp cải thiện tình hình tài chính của các đơn vị ở Việt Nam Nam (doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, tập đoàn kinh tế, đơn vị sự nghiệp, tài chính nhà nước: ngân sách nhà nước, nợ công…)

- Thực trạng phân tích tài chính tại các đơn vị ở Việt Nam (doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, tập đoàn kinh tế, đơn vị sự nghiệp, tài chính nhà nước…)

- Giải pháp hoàn thiện phân tích tài chính các đơn vị (doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, tập đoàn kinh tế, đơn vị sự nghiệp, tài chính nhà nước…) ở Việt Nam

- Một số điểm chú ý khi thực hiện phân tích tài chính đối với các đơn vị ở Việt Nam

Ghi chú: Mỗi sinh viên có thể viết nhiều bài tham gia hội thảo, nhưng mỗi bài nên tập trung vào một vấn đề (hoặc nội dung) để đảm bảo chiều sâu của bài viết, góp phần nâng cao chất lượng hội thảo.

 

HĐKH KHOA TCDN

Số lần đọc: 21