HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Bộ môn Phân tích tài chính
Thứ ba, 04/07/2017 - 10:11

Thạc sĩ, NCS Nguyễn Thành Đạt

A. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nguyễn Thành Đạt

Năm sinh: 1991

Học vị: Thạc sĩ

Ngạch viên chức: V.07.01.03

Chức vụ: Giảng viên

Danh hiệu:

Điện thoại: 0988.476.772

Email: namsinhcva@gmail.com

 

B. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  1. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Thời gian

Nơi đào tạo

Chuyên ngành

Tên luận án/luận văn tốt nghiệp

Đại học

2009 - 2013

Học viện Tài chính

Tài chính Doanh nghiệp

Vốn lưu động và các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty Cồ phần thương mại Cầu Giấy

Thạc sĩ

2013-2015

Đại học Thương mại

Tài chính -Ngân hàng

Những giải pháp phát triển dịch vụ thẻ tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển

Việt Nam

2. Trình độ ngoại ngữ

Tiếng: Anh

Mức độ thành thạo: B1 châu Âu

 

C. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhận

12/2013- nay

HVTC

Giảng viên

 

D. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

STT

Tên đề tài nghiên cứu Lĩnh vực ứng dụng

Xếp loại

Cấp quản lý

Năm hoàn thành

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Xây dựng hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính tại các đơn vị sự nghiệp có thu

Xuất sắc

Học viện

2014

Thành viên

2

Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính trong các ngân hàng thương mại

Xuất sắc

Học viện

2014

Thành viên

3

Rủi ro tài chính đối với các doanh nghiệp bán lẻ ở Việt Nam

Xuất sắc

Học viện

2014

Thành viên

4

Phân tích tình hình tăng trưởng của các doanh nghiệp có vốn nhà nước

Xuất sắc

Học viện

2015

Thành viên

5

Phân tích tình hình đảm bảo an toàn vốn của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết ở Việt Nam hiện nay

Xuất sắc

Học viện

2015

Thành viên

6

Hoàn thiện công tác phân tích trong các công ty cổ phần thủy sản ở Việt Nam

Xuất sắc

Học viện

2015

Thành viên

7

Hoàn thiện nội dung phân tích hiệu quả kinh doanh trong các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam.

Xuất sắc

Học viện

2016

Thành viên

8

 

Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng của Tập đoàn tài chính ở Việt Nam

Xuất sắc

Học viện

2016

Thành viên

9

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị vốn lưu động tại các doanh nghiệp xây dựng ở Việt Nam

Xuất sắc

Học viện

2016

Thành viên

10

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình tăng trưởng của các doanh nghiệp sản xuất gốm xây dựng

Xuất sắc

Học viện

2017

Thành viên

11

Giải pháp bảo đảm tăng trưởng bền vững của các NHTMCPNY ở Việt Nam

Xuất sắc

Học viện

2017

Thành viên

12

Giải pháp nâng cao năng lực tài chính của các công ty cổ phần niêm yết ngành xi măng ở Việt Nam

Xuất sắc

Học viện

2017

Thành viên

13

Phân tích nợ công ở Việt Nam hiện nay

Giỏi

Học viện

2017

Thành viên

 

 

  1.  Các công trình khoa học đã công bố trên các Tạp chí khoa học chuyên ngành

STT

Tên bài

Tên tạp chí

Tập, số

Trang

Số tác giả

1

Phân tích chất lượng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam

Nghiên cứu Tài chính – Kế toán

12/2014

52-54

2

2

Quản lý tăng trưởng công ty theo chiến lược tăng trưởng bền vững

Nghiên cứu Tài chính – Kế toán

6/2016

31-35

3

3

Những thay đổi về cấu trúc và hiệu quả trong ngành xây dựng công trình giao thông

Tạp chí NCTC Kế toán-

11/2016

60-62

3

4

Ngành dệt may Việt Nam trước kỷ nguyên TPP: Lựa chọn bứt phá đón lấy cơ hội hay bị tụt hậu

Tạp chí NCTC Kế toán-

2/2017

48-51

1

  1. Sách đã xuất bản

STT

Tên sách

Trách nhiệm

NXB/Năm XB

1

Bài tập phân tích tài chính doanh nghiệp

Tham gia

2015

  1. Hội thảo khoa học  

STT

Tên bài báo khoa học

Tên kỷ yếu

Năm công bố

Trang

Số tác giả

1

Chính sách tiền tệ và hoạt động của hệ thống ngân hàng trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát cao

Hiệu quả của chính sách tiền tệ Việt Nam nhìn từ góc độ các doanh nghiệp

2015

137-145

2

2

Giá trị doanh nghiệp và sự

cần thiết xác định giá trị

doanh nghiệp trong cổ phần

hóa

Phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp trong quá trình cổ phần hóa.

2015

 

1

3

Các quy định pháp lý về giám sát tài chính của nhà nước đối với DNNN và doanh nghiệp có vốn nhà nước ở Việt Nam.

Giám sát tài chính đối với DNNN và doanh nghiệp có vốn nhà nước ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp

2016

187-193

2

4

Factors Affecting Financial Performance of Firms in context of the fourth industrial revolution: Evidence from information and communication technology companies listed in the Vietnamese Stock Market

ICYREB

2017

303-309

2

 

 

 

 

Số lần đọc: 4273