HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Bộ môn Phân tích tài chính
Thứ hai, 21/08/2017 - 16:7

Tiến sĩ Phạm Thị Quyên

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN (PERSONAL INFORMATION):

Họ và tên: Phạm Thị Quyên        Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 13/12/1968                  Nơi sinh: Cao Bằng

Quê quán: Cao Bằng                    Dân tộc: Tày

Học vị cao nhất: Tiến sĩ                Năm phong học vị: 2014

Chức vụ hiện tại: Phó trưởng bộ môn Phân tích Tài chính

Đơn vị công tác: Bộ môn Phân tích Tài chính, khoa Tài chính DN, Học viện Tài chính

Chỗ ở hiện tại: 22/19/120, phố Trần Cung, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại NR: 043.7540776                          Di dộng: 0904317807

E-mail: phamthiquyen@hvtc.edu.vn

B. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO:

1. Đại học

Hệ đào tạo: Chính quy tập trung

Nơi đào tạo: Đại học Tài chính Kế toán

Chuyên ngành: Tài chính

Năm tốt nghiệp: 1989

2.  Sau đại học:

2.1. Thạc sĩ

Chuyên ngành: Kế toán, tài vụ và phân tích

Năm cấp bằng: 1999

Nơi cấp bằng: Đại học Tài chính Kế toán

2.2. Tiến sĩ

Chuyên ngành: Kế toán

Năm cấp bằng: 2014

Nơi cấp bằng: Học viện Tài chính

 

C. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

11/1989-08/2003

BM Phân tích, khoa Kế toán, ĐH tài chính KT

Giảng dạy

09/2003- 03/2014

BM Phân tích TCDN, khoa TCDN, HVTC

Giảng dạy

04/2014 đến nay

BM Phân tích Tài chính, khoa TCDN, HVTC

Quản lý và giảng dạy

 

D. KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY (TEACHING ACTIVITIES)

Giảng dạy các lớp chuyên ngành về môn học Phân tích TCDN

Giảng dạy các lớp cao học của Học viện tài chính và 1 số trường đại học khác.

Dạy các lớp bồi dưỡng cán bộ tín dụng ngân hàng, bồi dưỡng kế toán trưởng và bồi dưỡng ôn thi hành nghề kiểm toán viên,...

E. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Đề tài NCKH

STT

Tên đề tài

 

Năm hoàn thành

Cấp quản lý

Trách nhiệm

1

Đổi mới phương pháp giảng dạy phân tích theo phương thức đào tạo tín chỉ

2011

Học viện Tài chính

 

Tham gia

2

Quản trị rủi ro tài chính tại các tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam hiện nay – Thực trạng và giải pháp

2012

 

Bộ Tài chính

 

Tham gia

3

Phân tích tài chính đối với các DNNVV ở Việt nam – Thực trạng và giải pháp

2012

Học viện Tài chính

Đồng chủ nhiệm

4

Hoàn thiện phân tích hiệu quả kinh doanh trong các DN xi măng Việt Nam

2013

Học viện Tài chính

Chủ nhiệm

5

Hoàn thiện nội dung phân tích báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn FPT.

2014

 

Học viện Tài chính

 

Chủ nhiệm

6

Xây dựng hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính trong các đơn vị sự nghiệp có thu

2014

Học viện Tài chính

 

Tham gia

7

Giải pháp bảo toàn và tăng trưởng quỹ BHXH ở Việt Nam

2014

Bộ Tài chính

 

Tham gia

8

Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích TCDN trong thẩm định cho vay tại các NHTMCP ở Việt Nam

2015

Học viện Tài chính

Chủ nhiệm

9

Hoàn thiện nội dung phân tích hiệu quả kinh doanh trong các NHTMCP Việt Nam

2016

Học viện Tài chính

Chủ nhiệm

10

Giải pháp bảo đảm tăng trưởng bền vững đối với các ngân hàng TMCP niêm yết ở Việt Nam

2017

Học viện Tài chính

Chủ nhiệm

2. Các công trình khoa học đã công bố trên các Tạp chí khoa học chuyên ngành

 

STT

Tên bài

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Một số trao đổi về phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

04/2000

NCKH Tài chính - Kế toán

2

Một số trao đổi về Phân tích hoạt động kinh tế và Kế toán quản trị

06/2000

NCKH Tài chính - Kế toán

3

Nguyên tắc cân bằng tài chính trong việc đánh giá chính sách tài trợ của doanh nghiệp

04/2006

Tạp chí nghiên cứu TC-KT

4

Bàn về rủi ro tài chính đối với các doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

03/2007

Tạp chí nghiên cứu TC-KT

5

Phân tích tài chính doanh nghiệp thông qua báo cáo lưu chuyển tiền tệ

07/2008

Tạp chí nghiên cứu TC-KT

6

Lập dự phòng tổn thất tài sản - Mức độ tin cậy của các chỉ tiêu tài chính

11/2008

Tạp chí nghiên cứu TC-KT

7

Báo cáo tài chính doanh nghiệp - Những vấn đề cần trao đổi

10/2010

Tạp chí nghiên cứu TC-KT

8

Nợ của doanh nghiệp - Vấn đề cần trao đổi

11/2010

Tạp chí nghiên cứu TC-KT

9

Bàn về nhận diện rủi ro tài chính đối với doanh nghiệp

01/2012

Tạp chí nghiên cứu TC-KT

10

Bàn về phương pháp phân tích khả năng sinh lời tại các CTCP thuộc Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam

06/2013

Tạp chí nghiên cứu TC-KT

 

11

Phân tích Chính sách tài trợ tại các CTCP thuộc Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam

09/2013

Tạp chí nghiên cứu TC-KT

12

Bàn về các chỉ tiêu phân tích tình hình thanh toán lãi vay của doanh nghiệp

10/2013

Tạp chí nghiên cứu TC-KT

13

Mối quan hệ giữa đòn bẩy tài chính với tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp

04/2014

Tạp chí nghiên cứu TC-KT

15

Phân tích tình hình công nợ của doanh nghiệp dựa vào Báo cáo tài chính (Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC)

04/2015

Tạp chí nghiên cứu TC-KT

 

16

Bàn về đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại DNNN và DN có vốn nhà nước

02/2016

Tạp chí nghiên cứu TC-KT

17

Bàn về phân tích tăng trưởng bền vững của ngân hàng thương mại

03/2017

Tạp chí nghiên cứu TC-KT

18

Tình hình sinh lời của các doanh nghiệp sản xuất xi măng niêm yết trong những năm gần đây.

04/2018

Tạp chí nghiên cứu TC-KT

 

3. Sách đã xuất bản

STT

Tên sách

Nhà xuất bản/ Năm xuất bản

Trách nhiệm

 1.  

Phân tích Tài chính DN

Nhà xuất bản Tài chính (2005)

Tham gia

 1.  

Phân tích TCDN- Lý thuyết và thực hành

Nhà xuất bản Tài chính (2009)

Tham gia

 1.  

Nghiệp vụ kế toán, kiểm toán trường học và các cơ sở giáo dục – đào tạo

Nhà xuất bản Tài chính (2009)

Tham gia

 1.  

Đọc và Phân tích Báo cáo tài chính doanh nghiệp

Nhà xuất bản Tài chính (2010)

Tham gia

 1.  

Phân tích TCDN (dùng cho hệ không chuyên ngành)

Nhà xuất bản Tài chính (2010)

Tham gia

 1.  

Hệ thống bài tập thực hành Phân tích TCDN

Nhà xuất bản Tài chính (2011)

Tham gia

 1.  

Quản trị rủi ro tài chính trong các Tập đoàn kinh tế nhà nước. Lý luận – Thực tiễn.

Nhà xuất bản Tài chính (2013)

Tham gia

 1.  

Phân tích tài chính doanh nghiệp dùng cho chuyên ngành Kế toán, kiểm toán, TCDN (Tái bản lần 1)

Nhà xuất bản Tài chính (2015)

Tham gia

 1.  

Phân tích tài chính doanh nghiệp dùng cho chuyên ngành Thuế, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh...(Tái bản lần 1)

Nhà xuất bản Tài chính (2015)

Tham gia

 1.  

Bài tập Phân tích tài chính doanh nghiệp

Nhà xuất bản tài chính (2016)

Đồng chủ biên

 1.  

Giáo trình Phân tích kinh tế

Nhà xuất bản tài chính (2017)

Tham gia

 1.  

Giáo trình Phân tích tài chính.

Nhà xuất bản tài chính (2017)

Tham gia

 1.  

Sách chuyên khảo: Corporate Financial Analysis

Nhà xuất bản tài chính (2017)

Tham gia

 1.  

Bài tập Phân tích kinh tế

Nhà xuất bản tài chính (2017)

Tham gia

 

4. Hội thảo khoa học  

 

STT

Tên bài báo khoa học

Tên kỷ yếu

Năm công bố

1

Cơ hội và thách thức đối với DNVN trong quá trình hội nhập

Kỷ yếu HTKH – Khoa TCDN

11/2003

2

Những thuận lợi và khó khăn đối với nữ giáo viên trước yêu cầu đổi mới về giáo dục và đào tạo ở HVTC

Kỷ yếu HTKH -HVTC

05/2004

3

Sự cần thiết của việc chuyển công ty nhà nước thành công ty TNHH một thành viên

Kỷ yếu HTKH – Khoa TCDN

05/2005

4

Sự cần thiết quản trị rủi ro tài chính đối với các DNNN trong tiến trình hội nhập

Kỷ yếu HTKH – Khoa TCDN

12/2006

5

Kinh nghiệm kiểm soát chuyển giá của một số quốc gia trên thế giới và bài học cho VN

Kỷ yếu HTKH-HVTC

09/2012

6

Một số điểm mới của Nghị định 87/2015/NĐ-CP so với Nghị Định 61/2013/NĐ-CP

Kỷ yếu HTKH- HVTC

03/2016

Số lần đọc: 1613