HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Bộ môn Phân tích tài chính
Thứ hai, 21/08/2017 - 15:38

PGS. TS Nghiêm Thị Thà

A. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

1. Họ và tên : NGHIÊM THỊ THÀ

2. Giới tính : NỮ

3. Ngày sinh (Date of Birth): 17 THÁNG 01 NĂM 1966

4. Quốc tịch (Nationality):Việt Nam

5. Địa chỉ (Address): Ngách 6 Phố Đội Nhân, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội

6. Cơ quan công tác: HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

7. Điện thoại (Tel):  0912211669

8. Hòm thư điện tử (Email) : nghiemthitha@hvtc.edu.vn

9. Học vị (Education level): TIẾN SĨ

10. Học hàm: Phó giáo sư

11. Ngạch giảng viên: Giảng viên cao cấp

B. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO (EDUCATION AND TRAINING) :

Năm tốt nghiệp

Bậc đào tạo

Ngành đào tạo

Cơ sở đào tạo

1984-1988

Đại học

Kế toán xây dựng cơ bản

Đại học TCKT Hà Nội

1995-1999

Cao học

Kế toán-Tài vụ-Phân tích

Học viện Tài chính

2002-2007

NCS

Kinh tế

 Học viện Tài chính

2005-2008

Đại học

Tiếng Anh

Viện Đại học Mở Hà Nội

2009-2012

Cao cấp

Lý luận chính trị - hành chính

 Học viện CTHCQG Hồ Chí Minh

2015

Cao cấp

Quản lý Nhà nước

Học viện Hành chính

 

C. KINH NGHIỆM QUẢN LÝ (ADMINISTRATION ACTIVITIES)

(Có tham gia hoạt động quản lý nào, có tham gia công tác đoàn thể hay không)

- Bí thư cho đoàn giáo viên Khoa kế toán: 1997- 2001

- Phó bộ môn Phân tích TCDN: 2006-2007

- Trưởng bộ môn Phân tích Tài chính từ 2008 đến nay

- Chi ủy viên Chi bộ Khoa TCDN từ 2010 đến 2012

- Phó Trưởng Khoa Tài chính doanh nghiệp từ năm 2014 đến nay

D. CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN KHÁC (OTHER ACTIVITIES)

1. Tham gia tư vấn: tài chính , kế toán, kiểm toán nội bộ cho các doanh nghiệp từ 2008 đến nay.

2. Tham gia đào tạo CPA cho hội Kế toán, Kiểm toán Việt Nam từ năm 2008 đến nay.

3. Tham gia chương trình đào tạo CEO tại Viện Quản trị kinh doanh Trường Đại học kinh tế Quốc dân Hà Nội từ năm 2013 đến nay

4. Tham gia đào tạo các chuyên viên khối CIB, RM..cho các NHTM như VDB, MB… từ năm 2010 đến nay

5. Tham gia đào tạo chuyên viên kiểm tra sau thông quan tại Tổng cục Hải quan từ năm 2008 đến nay.

E.CÁC ẤN PHẨM VÀ NGHIÊN CỨU (PUBLICATIONS & RESEARCH)

1. Giáo trình, sách đã công bố:

Năm xuất bản

Tên sách

Mức độ tham gia

Nơi xuất bản

2005

Giáo trình Phân tích Tài chính doanh nghiệp

Tham gia

NXB Tài chính

2006

Kế toán và phân tích chi phí – giá thành trong doanh nghiệp

Tham gia

NXB Tài chính

2006

Giáo trình Tổ chức công tác kế toán

Tham gia

NXB Thống kê

2009

Phân tích Tài chính doanh nghiệp – Lý thuyết và thực hành

Đồng Chủ biên

NXB Tài chính

 

2010

Giáo trình Phân tích tài chính doanh nghiệp

Đồng chủ biên

NXB Tài chính

2010

Đọc và Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

Đồng Chủ biên

NXB Tài chính

2011

Hệ thống bài tập thực hành Phân tích tài chính doanh nghiệp

Đồng chủ biên

NXB Tài chính

2012

Quản trị tài chính DNNVV

Chủ biên

NXB Thống kê

2013

Quản trị rủi ro tài chính trong các tập đoàn kinh tế nhà nước lý luận – Thực tiễn

 Đồng chủ biên

NXB Tài chính

2015

Bài tập Phân tích TCDN

Tham gia

NXB Tài chính

2017

Giáo trình: Phân tích kinh tế

 Đồng chủ biên

NXB Tài chính

2017

Giáo trình: Phân tích Tài chính

 Đồng chủ biên

NXB Tài chính

2017

Sách chuyên khảo: Corporate financial analysis

 Đồng chủ biên

NXB Tài chính

2017

Tái bản sách chuyên khảo: Đọc và phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

 Đồng chủ biên

NXB Tài chính

 

2. Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước

 

Năm công bố

Tên bài báo

Tên, số tạp chí công bố, trang tạp chí

Mức độ tham gia

 

1998

Đổi mới kế toán một số suy nghĩ và giải pháp

 Kế toán, 14, 1998; T202-204

Tác giả

2002

Trao đổi về công tác phân bổ, kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp

 NCTC Kế toán; 6(62); 2002; T91-93

Tác giả

2002

Bàn thêm về nội dung chi phí quản lý doanh nghiệp trong các doanh nghiệp hiện nay

Nghiên cứu Tài chính Kế toán; 5(61); T60-62

Tác giả

2002

Chất lượng hoạt động của kiểm toán độc lập – Thực trạng và giải pháp

Tạp chí Kinh tế; 288/5;  T15-20

Tác giả

2002

Trao đổi về hạch toán kế toán doanh thu theo chuẩn mực doanh thu và thu nhập khác

Nghiên cứu Tài chính Kế toán; 2(65); T45-47

Tác giả

2004

Một số giải pháp cơ bản để tổ chức kế toán quản trị trong các doanh nghiệp hiện nay

Tạp chí kinh tế phát triển Số 89; T22-24

Tác giả

2004

Mô hình tổ chức kế toán quản trị của một số nước trên thế giới và khả năng vận dụng vào Việt Nam

Nghiên cứu Tài chính Kế toán; 10(15); T32-34

Tác giả

2004

Kế toán quản trị chi phí, doanh thu, kết quả của các doanh nghiệp sản xuất gốm sứ xây dụng: Thực trạng và giải pháp

Nghiên cứu Tài chính Kế toán; 5(10); T26-28

Tác giả

2005

Phương pháp kế toán và phân tích tài chính của doanh nghiệp hỗ trợ công tác kiểm tra sau thông quan

Nghiên cứu Tài chính Kế toán; 3(32); T11-14

Tác giả

2006

Hoàn thiện chuẩn mực kế toán Hàng tồn kho

Nghiên cứu Tài chính Kế toán; 7(36); T48-51

Tác giả

2008

Hoàn thiện báo cáo tài chính doanh nghiệp phục vụ các chủ thể quản lý

Nghiên cứu Tài chính Kế toán; 7(60); T36-38

Tác giả

2009

Trao đổi về các chỉ tiêu khả năng thanh toán của doanh nghiệp

Nghiên cứu Tài chính Kế toán; 11(76); T39-44

Tác giả

2010

Cung cấp thông tin cho các chủ thể quản lý từ hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp

Nghiên cứu Tài chính Kế toán; 6(83); T33-39

Tác giả

2011

Đào tạo đại học theo học chế tín chỉ - Những vấn đề đặt ra

Nghiên cứu Tài chính Kế toán; 8(97); T64-66

Tác giả

2011

Thuế GTGT một luật chơi hai sân

Tạp chí Vàng và Tiền số 01/2011

Tác giả

2011

Quản trị rủi ro tài chính các tập đoàn kinh tế nhà nước – Thực trạng và nguyên nhân

Nghiên cứu Tài chính Kế toán; 12(101); T5-8

Tác giả

2012

Thực hiện thuế Giá trị gia tăng còn nhiều bất cập

Tạp chí kế toán và kiểm toán; 102; T36-38

Tác giả

2012

Bàn về các chỉ tiêu phân tích khái quát tài chính doanh nghiệp

Nghiên cứu Tài chính Kế toán; 6(107); T31-34

Tác giả

2013

Phát triển quỹ bảo hiểm xã hội bền vững

Tạp chí NCTC Kế toán; 07(120); T40-43

Tác giả

2013

Chỉ tiêu phân tích tài chính doanh nghiệp – Cần công khai để minh bạch

Tạp chí Thanh tra; số 8/2013; T17-19

Tác giả

2013

An toàn quỹ BHXH Việt Nam – Thực trạng và Giải pháp

Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 13(382); T23-26

Tác giả

2014

Phát triển thị trường cho thuê tài chính đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tạp chí NCTC Kế toán- số 2(127)2014

Tác giả

2014

Nợ xấu của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Tạp chí NCTC Kế toán- số 10(135)2014

Tác giả

2016

Các mô hình tăng trưởng của DN

Tạp chí NCTC Kế toán- số 03(152)2016

Tác giả

 

3. Các báo cáo hội nghị, hội thảo trong nước, nước ngoài

Thời gian hội thảo

Tên báo cáo khoa học

Mức độ tham gia

 

Địa điểm tổ chức hội thảo

2010

Hệ thống chỉ tiêu phân tích TCDN

Tác giả

Khoa TCDN – HVTC

2011

Đào tạo đại học theo học chế tín chỉ

Tác giả

Học viện Tài chính

2013

Đào tạo hệ vừa học vừa làm

Tác giả

Khoa GDTX – HVTC

2014

Các phương pháp định giá DN

Tác giả

Khoa TCDN – HVTC

2016

Trao đổi về việc thực hiện quyền chủ sở hữu tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước

Tác giả

Học viện Tài chính

2016

Tự chủ tài chính tại các trường đại học công lập – Thực trạng và giải pháp

Đồng tác giả

Học viện Tài chính

 

4. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp

 

Thời gian thực hiện

Tên chương trình, đề tài

Cấp quản lý

Trách nhiệm tham gia đề tài

Tình trạng đề tài

2010

Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính doanh nghiệp trong các doanh nghiệp thuộc ngành đóng tàu hàng hải

 Cơ sở

Chủ nhiệm

Đã nghiệm thu

2011

Đổi mới phương pháp dạy học môn học Phân tích tài chính doanh nghiệp theo học chế tín chỉ

Cơ sở

Chủ nhiệm

Đã nghiệm thu

2012

Hoàn thiện quy trình dạy học và đánh giá kết quả học tập môn học Phân tích tài chính doanh nghiệp theo học chế tín chỉ

HVTC

Chủ nhiệm

Đã nghiệm thu

2012

Quản trị rủi ro tài chính tại các tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam hiện nay – Thực trạng và giải pháp

 Bộ Tài chính

Đồng chủ nhiệm

Đã nghiệm thu

2013

Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính tại các trường đại học và cao đẳng công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương

HVTC

Đồng chủ nhiệm

Đã nghiệm thu (XS)

2013

Hoàn thiện phương pháp dự báo trong phân tích tài chính doanh nghiệp

HVTC

Chủ nhiệm

Đã nghiệm thu (XS)

2014

Xây dựng hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính trong các ĐVSN có thu

HVTC

Chủ nhiệm

Đã nghiệm thu (XS)

2014

Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính trong các ngân hàng thương mại

HVTC

Chủ nhiệm

Đã nghiệm thu (XS)

2015

Phân tích tình hình tăng trưởng tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước ở Việt Nam

HVTC

Chủ nhiệm

Đã nghiệm thu (XS)

2016

Phân tích tình hình tăng trưởng tại các Tập đoàn Tài chính Việt Nam

HVTC

Chủ nhiệm

Đã nghiệm thu (xs)

 

 

Số lần đọc: 2311