HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Bộ môn Phân tích tài chính
Thứ ba, 04/07/2017 - 16:8

Tiến sĩ Trần Đức Trung

A. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Trần Đức Trung

Năm sinh: 1981

Học vị: Tiến sĩ

 Ngạch viên chức: V.07.01.02

Chức vụ: Giảng viên chính, Phó chủ tịch Công đoàn Khoa Tài chính doanh nghiệp

Điện thoại: 0943.148.148

 Email: tranductrung@hvtc.edu.vn

B. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 

Bậc đào tạo

Thời gian

Nơi đào tạo

Chuyên ngành

Tên luận văn

tốt nghiệp

Cử nhân kinh tế

1999 - 2003

Học viện

Tài chính

Tài chính

doanh nghiệp

Các biện pháp chủ yếu nhằm phấn đấu tăng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Công ty Điện tử Viễn thông Quân đội

Thạc sĩ kinh tế

2005 - 2008

Học viện

Tài chính

Kinh tế

Tài chính

Ngân hàng

Đẩy mạnh cho thuê tài chính ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Tiến sĩ kinh tế

2009 - 2014

Học viện

Tài chính

Tài chính

Ngân hàng

Đẩy mạnh huy động vốn trên thị trường cho thuê tài chính đối với các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

         

C. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

 

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhận

2003 – 2004

Công ty Viễn thông Quân đội

Chuyên viên kế toán

2004 – 2005

Công ty Dịch vụ Truyền hình Hà Nội

Nhân viên kinh doanh

2006 – 2009

Trường Đại học Tài chính

Giảng viên

Từ 2010

Học viện Tài chính

Giảng viên

D. KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY

- Giảng dạy môn Phân tích tài chính doanh nghiệp tại Học viện Tài chính

- Giảng dạy môn Tài chính doanh nghiệp, Phân tích kinh doanh cho một số lớp bên ngoài Học viện

 

E. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học

STT

 

Tên đề tài

 

Cấp

quản lý

Năm

hoàn thành

Trách nhiệm

trong đề tài

1

Cho thuê tài chính đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở    Việt Nam

Học viện

2013

Chủ nhiệm

2

Rủi ro tài chính đối với các doanh nghiệp bán lẻ ở Việt Nam

Học viện

2014

Chủ nhiệm

3

Phân tích tài chính đối với các doanh nghiệp thành viên trong  Tổng công ty thép Việt Nam

Học viện

2015

Chủ nhiệm

4

Phân tích tác động của chính sách tiền tệ đến lạm phát ở    Việt Nam

Học viện

2016

Chủ nhiệm

5

Phân tích nợ công ở Việt Nam hiện nay

Học viện

2017

Chủ nhiệm

 

2. Sách đã xuất bản

 

STT

Tên sách

 

Loại sách

 

Trách nhiệm

NXB/ Năm xuất bản

1

Đọc và Phân tích báo cáo

tài chính doanh nghiệp

Sách      chuyên khảo

Tham gia

Tài chính/2010

2

Giáo trình Phân tích Tài chính doanh nghiệp (dùng cho các lớp không chuyên ngành)

Giáo trình

Tham gia

Tài chính/2010

3

Quản trị rủi ro tài chính các Tập đoàn kinh tế nhà nước – Lý luận và thực tiễn

Sách      chuyên khảo

Tham gia

Tài chính/2013

4

Giáo trình Phân tích Tài chính doanh nghiệp (dùng cho chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính doanh nghiệp)

Giáo trình

Tham gia

Tài chính/2015

5

Giáo trình Phân tích Tài chính doanh nghiệp (dùng cho chuyên ngành thuế, ngân hàng, quản trị kinh doanh…)

Giáo trình

Tham gia

Tài chính/2015

6

Bài tập phân tích tài chính  doanh nghiệp

Sách bài tập

Tham gia

Tài chính/2016

7

Giáo trình Phân tích Tài chính

Giáo trình

Tham gia

Tài chính/2017

8

Giáo trình Phân tích Kinh tế

Giáo trình

Tham gia

Tài chính/2017

9

Đọc và phân tích báo cáo         tài chính doanh nghiệp

Sách       chuyên khảo

Tham gia

Tài chính/2017

10

Bài tập phân tích kinh tế

Sách bài tập

Tham gia

Tài chính/2017

3. Các công trình khoa học đã công bố

STT

Tên bài

Tên tạp chí

Tập, số

Trang

1

Lựa chọn cho thuê tài chính trong xu thế đa dạng hóa các dịch vụ    tài chính - ngân hàng

Tạp chí nghiên cứu Tài chính kế toán

Số 8 (2009)

23 - 26

2

Nhận diện và ngăn chặn rủi ro trong hoạt động cho thuê tài chính tại  Việt Nam

Tạp chí nghiên cứu Tài chính kế toán

Số 9 ( 98)  2011

47 - 51

3

Giải pháp tài chính đối phó với rủi ro tài chính tại các Tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam hiện nay

Tạp chí nghiên cứu Tài chính kế toán

Số 12 (101) 2011

45 - 48

4

Hoạt động của các công ty cho thuê tài chính tại Việt Nam

Tạp chí nghiên cứu Tài chính kế toán

Số 07 (120)

2013

44 - 48

5

Thuê tài chính – Lời giải cho bài toán vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tạp chí nghiên cứu Tài chính kế toán

Số 03 (128) 2014

44 - 47

6

Phân tích chất lượng tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

Tạp chí nghiên cứu Tài chính kế toán

Số 12 (137) 2014

31 - 35

7

Chính sách tiền tệ với mục tiêu kiểm soát lạm phát ở Việt Nam

 

Tạp chí nghiên cứu Tài chính kế toán

Số 3 (164) 2017

13 - 18

8

Strengthening of state capital management of in enterprises in the context of integration

 

Journal of Finance & Accounting Research

Number 02, 2017

65 - 70

4. Các bài khoa học tại hội thảo

 

STT

Tên bài

Tên kỷ yếu

Năm

công bố

Trang

1

Quyết định thuê tài chính dưới tác động của chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

Tác động của các chính sách kinh tế tài chính đến hoạt động của doanh nghiệp

2011

33 - 35

2

Xác định giá trị doanh nghiệp Từ lý luận đến thực tiễn

Xác định giá trị doanh nghiệp trong tiến trình cổ phần hóa DNNN ở Việt  Nam

2014

48 - 51

3

Vị thế và xu hướng phát triển của doanh nghiệp nhà nước

sau quá trình cổ phần hóa

Giám sát tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam – Thực trạng và

giải pháp

2015

250 -254

4

Sự cần thiết phải xác định

giá trị doanh nghiệp trên

thị trường

Xác định giá trị doanh nghiệp – Từ lý luận đến thực tiễn

2017

8 - 11

5

Khởi nghiệp sáng tạo và nhu cầu vốn trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

Hội thảo khoa học quốc gia “Chính sách thuế, tài chính đặc thù cho phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia”

2018

80 - 85

Số lần đọc: 4804