HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Bộ môn Phân tích tài chính
Thứ hai, 21/08/2017 - 10:14

Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN (PERSONAL INFORMATION):

1. Họ và tên (Full name): Nguyễn Thị Thanh

2. Giới tính (Sex): Nữ

3. Ngày sinh (Date of Birth): 05/05/1977

4. Quốc tịch (Nationality): Việt Nam

5. Địa chỉ (Address): Xuân Đỉnh - Bắc Từ Liêm - Hà nội.

6. Chức vụ hiện tại: Phó trưởng BM Phân tích Tài chính

7. Đơn vị công tác: Bộ môn Phân tích Tài chính – Khoa TCDN – Học Viện Tài chính

8. Điện thoại (Tel):

9. Hòm thư điện tử (Email) : Thanhpttc@gmail.com

10. Học vị (Education level): Tiến sĩ

B. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO:

 Từ năm 1995 đến 1999

Cử nhân kinh tế, Trường đại học TC-KT Hà Nội (Học viện tài chính)

 Từ năm 2002 đến 2005

  Thạc sĩ kinh tế, Học viện Tài chính

 Từ năm 2008 đến 2012

  Tiến sĩ kinh tế, Học viện Tài chính

 

C. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ năm 2000 đến nay công tác tại Bộ môn Phân tích Tài chính – Học viện Tài chính

D. KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY (TEACHING ACTIVITIES)

Giảng dạy các lớp chuyên ngành về môn học Phân tích TCDN

Giảng dạy các lớp cao học của Học viện tài chính và 1 số trường đại học khác.

Dạy các lớp bồi dưỡng cán bộ tín dụng ngân hàng, bồi dưỡng kế toán trưởng, Giám đốc tài chính và bồi dưỡng ôn thi hành nghề kiểm toán viên...

Đ. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1.Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm hoàn thành

Đề tài cấp

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Đổi mới phương pháp dạy học môn Phân tích tài chính doanh nghiệp theo học chế tín chỉ

2011

Học viện

Tham gia

2

Phân tích tài chính đối với DN nhỏ và vừa ở Việt Nam. Thực trạng và giải pháp

2012

Học viện

Đồng chủ nhiệm

3

Phân tích tài chính tại Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam. Thực trạng và giải pháp

2012

Học viện

Chủ nhiệm

4

Quản trị rủi ro tài chính tại các tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam hiện nay – Thực trạng và giải pháp

2012

Bộ

Tham gia

5

Phân tích tài chính trong các Công ty Tài chính thuộc Tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam. Thực trạng và giải pháp

2013

Học viện

Chủ nhiệm

6

Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính của các công ty Dược phẩm niêm yết ở Việt Nam

2014

Học viện

Chủ nhiệm

7

Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính tại các Bệnh viện công lập trên địa bàn Hà nội

2014

Học viện

Đồng chủ nhiệm

8

Hoàn thiện công tác phân tích tài chính trong các công ty cổ phần thủy sản ở Việt Nam

2015

Học viện

Đồng chủ nhiệm

9

Phân tích tình hình tài chính của các đơn vị khoa học công nghệ ở Việt Nam

2015

Học viện

Tham gia

10

Hoàn thiện phương pháp phân tích tài chính trong các công ty cổ phần thuộc ngành Cao su ở Việt Nam

2016

Học viện

Đồng chủ nhiệm

11

Xây dựng hệ thống chỉ tiêu giám sát tài chính trong các công ty cổ phần thuộc ngành Cơ khí ở Việt Nam

2016

Học viện

Tham gia

12

Cơ chế, chính sách, giải pháp tài chính thúc đẩy hợp tác công – tư trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

2016

Bộ Tài chính

Tham gia

13

Giải pháp nâng cao năng lực tài chính của các công ty cổ phần niêm yết ngành Xi măng ở Việt Nam

2017

Học viện

Chủ nhiệm

14

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty kinh doanh Bất đống ản ở Việt nam hiện nay

2017

Học viện

Tham gia

 

2. Các bài báo đã công bố

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính của các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay

2006

Tạp chí Tài chính doanh nghiệp

2

Bàn về bảng cân đối kế toán hợp nhất và phân tích bảng cân đối kế toán hợp nhất trong các công ty hoạt động theo mô hình công ty mẹ- công ty con

2008

Tạp chí Nghiên cứu Hải Quan

3

Các nhân tố ảnh hưởng đến phân tích tài chính trong tập đoàn kinh tế hoạt động theo mô hình công ty mẹ - con ở Việt Nam

2009

Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán

4

Vận dụng phương pháp Dupont để phân tích khả năng sinh lời ở Ngân hàng Thương mại cổ phần quân đội

2010

Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán

5

Phân tích khả năng sinh lời trong các Tập đoàn kinh tế ở Việt Nam hiện nay

2012

Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán

6

Sử dụng phương pháp dự báo và mô hình kinh tế lượng để phân tích khả năng sinh lời vốn chủ sở hữu tại một số Tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam

2013

Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán

7

Bàn về hệ thống chỉ tiêu tài chính để phân tích chính sách huy động vốn của ngân hàng thương mại ở Việt Nam

2014

Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán

8

Bàn về hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công

2016

Tạp chí Tài chính

9

Bàn về hệ thống chỉ tiêu giám sát tài chính tại các doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam

2016

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học cấp Học viện: “Giám sát tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước ở Việt Nam- Thực trạng và giải pháp”

10

Khả năng sinh lời từ vốn chủ sở hữu của các công ty Cao su niêm yết ở Việt Nam

Số tháng 2/ 2017

Tạp chí Tài chính

11

Những giải pháp khắc phục hạn chế trong vận dụng chỉ tiêu phản ánh hiệu suất sử dụng vốn và khả năng sinh lời tại các công ty Dược phẩm niêm yết

Số 2 tháng 2/2017

Tạp chí Công thương

12

Bàn về hệ thống chỉ tiêu tài chính của công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán

Số 179. Tháng 5 năm 2017

Tạp chí Thanh tra tài chính

13

Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ của đơn vị  hành chính, sự nghiệp

Kỳ 2 tháng 7/2018 (685)

Tạp chí Tài chính

 

 

 

 

 

  1. Sách đã xuất bản

STT

Tên sách

Nhà xuất bản/ Năm xuất bản

Trách nhiệm

  1.  

Phân tích Tài chính DN

Nhà xuất bản Tài chính (2005)

Tham gia

  1.  

Phân tích TCDN- Lý thuyết và thực hành

Nhà xuất bản Tài chính (2009)

Tham gia

  1.  

Nghiệp vụ kế toán, kiểm toán trường học và các cơ sở giáo dục – đào tạo

Nhà xuất bản Tài chính (2009)

Tham gia

  1.  

Đọc và Phân tích Báo cáo tài chính doanh nghiệp

Nhà xuất bản Tài chính (2010)

Tham gia

  1.  

Phân tích TCDN (dùng cho hệ không chuyên ngành)

Nhà xuất bản Tài chính (2010)

Tham gia

  1.  

Hệ thống bài tập thực hành Phân tích TCDN

Nhà xuất bản Tài chính (2011)

Tham gia

  1.  

Quản trị rủi ro tài chính trong các Tập đoàn kinh tế nhà nước. Lý luận – Thực tiễn.

Nhà xuất bản Tài chính (2013)

Tham gia

8

Phân tích tài chính doanh nghiệp dùng cho chuyên ngành Kế toán, kiểm toán, TCDN (Tái bản lần 1)

Nhà xuất bản Tài chính (2015)

Tham gia

9

Phân tích tài chính doanh nghiệp dùng cho chuyên ngành Thuế, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh...(Tái bản lần 1)

Nhà xuất bản Tài chính (2015)

Tham gia

10

Bài tập Phân tích tài chính doanh nghiệp

Nhà xuất bản tài chính (2016)

Đồng chủ biên

11

Giáo trình Phân tích kinh tế

Nhà xuất bản tài chính (2017)

Tham gia

12

Giáo trình Phân tích tài chính.

Nhà xuất bản tài chính (2017)

Tham gia

13

Sách chuyên khảo: Phân tích tài chính DN bằng tiếng Anh

Nhà xuất bản tài chính (2017)

Tham gia

14

Bài tập Phân tích kinh tế

Nhà xuất bản tài chính (2017)

Tham gia

 

 

 

 

                                                                  

                                                               

                    

                                                                                                      

 

 

Số lần đọc: 2101